Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
XXI/447/12
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 2012-01-12

2 Uchwała
XXI/448/12
w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, znajdującego się na terenie wystawy WUWA 2012-01-12

3 Uchwała
XXI/449/12
w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej MULTI-MEDYK Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy pl. św. Macieja 8 2012-01-12

4 Uchwała
XXI/450/12
w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2012-01-12

5 Uchwała
XXI/451/12
w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei" we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187 oraz nadania nowego statutu tej jednostce 2012-01-12

6 Uchwała
XXI/452/12
w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej "Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji" oraz nadania jej nowego statutu 2012-01-12

7 Uchwała
XXI/453/12
w sprawie zmiany uchwały Nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2012-01-12

8 Uchwała
XXI/454/12
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2012-01-12

9 Uchwała
XXI/455/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu 2012-01-12

10 Uchwała
XXI/456/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bierutowskiej i gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego we Wrocławiu 2012-01-12

11 Uchwała
XXI/457/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pawłowickiej i Przebiśniegowej we Wrocławiu 2012-01-12

12 Uchwała
XXI/458/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-01-12

13 Uchwała
XXI/459/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-01-12

14 Uchwała
XXI/460/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-01-12

15 Uchwała
XXI/461/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.); jawność wyłączyła: Regina Hołda - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Zgorzelisko we Wrocławiu 2012-01-12

16 Uchwała
XXI/462/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Legnickiej we Wrocławiu 2012-01-12

17 Uchwała
XXI/463/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2004-2008 2012-01-12

18 Uchwała
XXI/464/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda., Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-01-12

19 Uchwała
XXI/465/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2012-01-12

20 Uchwała
XXI/466/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2012-01-12

21 Apel
XXI/4/12
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości 2012-01-12

23 Zarządzenie
3645/12
zmieniające zarządzenie nr  3167/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych 2012-01-26

24 Zarządzenie
3735/12
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  6599/09  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca 2009 r. 2012-02-08

25 Obwieszczenie
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-01-16

26 Uchwała
XXII/467/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXI/447/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 2012-02-16

27 Uchwała
XXII/468/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/1037/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 2012-02-16

28 Uchwała
XXII/469/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXI/681/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław 2012-02-16

29 Uchwała
XXII/470/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/275/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2012-02-16

30 Uchwała
XXII/471/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VI/67/11  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2012-02-16

31 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-01-17

31 Uchwała
XXII/472/12
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok 2012-02-16

32 Uchwała
XXII/473/12
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 27 przy pl. Grunwaldzkim 3 b 2012-02-16

33 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2020-01-23

34 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2020-01-23

35 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/415/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2020-01-23

36 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2020-01-23

33 Uchwała
XXII/474/12
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 8 przy ul. Wejherowskiej 28 2012-02-16

34 Uchwała
XXII/475/12
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 57 przy pl. Grunwaldzkim 3 b 2012-02-16

35 Uchwała
XXII/476/12
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9 przy ul. Wejherowskiej 28 2012-02-16

36 Uchwała
XXII/477/12
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 104 przy pl. Grunwaldzkim 3 b 2012-02-16

37 Uchwała
XXII/478/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3231/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 przy ul. Sokolej 28/30 m 5 we Wrocławiu 2012-02-16

38 Uchwała
XXII/479/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3213/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 przy ul. Rogowskiej 32/1a we Wrocławiu 2012-02-16

39 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2016-01-21

40 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2016-01-21

39 Uchwała
XXII/480/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3212/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 przy ul. Pocztowej 17/8 we Wrocławiu 2012-02-16

40 Uchwała
XXII/481/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3209/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 przy ul. Kamieńskiego 253 we Wrocławiu 2012-02-16

41 Uchwała
XXII/482/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3208/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 przy ul. Kamieńskiego 200/1 we Wrocławiu 2012-02-16

42 Uchwała
XXII/483/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XV/491/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 10 przy ul. Kasztelańskiej 11/12 we Wrocławiu 2012-02-16

43 Uchwała
XXII/484/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3230/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 11 przy ul. Zelwerowicza 16 m 6 we Wrocławiu 2012-02-16

44 Uchwała
XXII/485/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3229/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 12 przy ul. Obornickiej 20/2 we Wrocławiu 2012-02-16

45 Uchwała
XXII/486/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3228/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 13 przy ul. Maślickiej 10b/23 we Wrocławiu 2012-02-16

46 Uchwała
XXII/487/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3227/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 14 przy ul. Jana Kilińskiego 36/5 we Wrocławiu 2012-02-16

47 Uchwała
XXII/488/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3226/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 15 przy ul. Michała Bałuckiego 11/3 we Wrocławiu 2012-02-16

48 Uchwała
XXII/489/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3224/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 17 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu 2012-02-16

49 Uchwała
XXII/490/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3225/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 16 przy ul. Objazdowej 2/4/2 we Wrocławiu 2012-02-16

50 Uchwała
XXII/491/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3223/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 18 przy ul. Falzmanna 17/2 we Wrocławiu 2012-02-16

51 Uchwała
XXII/492/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3222/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 19 przy ul. Kłokoczyckiej 158A we Wrocławiu 2012-02-16

52 Uchwała
XXII/493/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3221/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 20 przy ul. Kasztelańskiej 9/10 we Wrocławiu 2012-02-16

53 Uchwała
XXII/494/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3220/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 21 przy ul. Włościańskiej 38b we Wrocławiu 2012-02-16

54 Uchwała
XXII/495/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3218/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 23 przy ul. Pawła Ignuta 101/103 m 3 we Wrocławiu 2012-02-16

55 Uchwała
XXII/496/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3217/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 24 przy ul. Ostrowskiej 36 we Wrocławiu 2012-02-16

56 Uchwała
XXII/497/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3214/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 28 przy ul. Maślickiej 8a/23 we Wrocławiu 2012-02-16

57 Uchwała
XXII/498/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy mjr. Jana Piwnika-Ponurego we Wrocławiu 2012-02-16

58 Uchwała
XXII/499/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ubocze we Wrocławiu 2012-02-16

59 Uchwała
XXII/500/12
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2012-02-16

60 Uchwała
XXII/501/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Huby Marka Mazura 2012-02-16

61 Uchwała
XXII/502/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-02-16

62 Uchwała
XXII/503/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-02-16

63 Uchwała
XXII/504/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-02-16

64 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2017-02-09

65 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu 2017-02-09

64 Uchwała
XXII/505/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 2012-02-16

65 Uchwała
XXII/506/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-02-16

66 Uchwała
XXII/507/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-02-16

67 Uchwała
XXII/508/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-02-16

68 Uchwała
XXII/509/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu 2012-02-16

69 Uchwała
XXII/510/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 2012-02-16

70 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2018-02-15

71 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2018-02-15

70 Uchwała
XXII/511/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu 2012-02-16

71 Uchwała
XXII/512/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części osiedla Pustki we Wrocławiu 2012-02-16

72 Uchwała
XXII/513/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Zgorzelisko we Wrocławiu 2012-02-16

73 Uchwała
XXII/514/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stoczniowej we Wrocławiu 2012-02-16

74 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/1139/13 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu 2021-02-18

75 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2021-02-18

76 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 2021-02-18

74 Uchwała
XXII/515/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu 2012-02-16

75 Uchwała
XXII/516/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu 2012-02-16

76 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2019-02-21

77 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-02-21

78 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2019-02-21

79 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/451/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu 2019-02-21

80 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu 2019-02-21

76 Uchwała
XXII/517/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Maślice na Prezydenta Wrocławia 2012-02-16

77 Uchwała
XXII/518/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-02-16

78 Uchwała
XXII/519/12
w sprawie skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2012-02-16

79 Uchwała
XXII/520/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Izby Wytrzeźwień 2012-02-16

80 Zarządzenie
3983/12
zmieniające zarządzenie nr  4863/05  Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie określania zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław i zarządzanych przez Gminę oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia 2012-03-07

81 Zarządzenie
3984/12
w sprawie określenia wysokości stawki za zajęcie powierzchni gruntu stanowiącego własność Gminy udostępnionego celem organizacji ogródków gastronomicznych w sąsiedztwie Strefy Kibica w okresie od 5 czerwca do 2 lipca 2012 r. 2012-03-07

82 Obwieszczenie
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-02-17

83 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2012-02-24

84 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2012-03-01

85 Obwieszczenie
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-03-05

86 Obwieszczenie
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-03-05

87 Uchwała
XXIII/521/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-03-15

88 Uchwała
XXIII/522/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-03-15

89 Uchwała
XXIII/523/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/147/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-03-15

90 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2013-02-14

91 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2013-02-14

90 Uchwała
XXIII/524/12
w sprawie zmiany uchwały nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2012-03-15

91 Uchwała
XXIII/525/12
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Wrocław za 2011 rok 2012-03-15

92 Uchwała
XXIII/526/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2012-03-15

93 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2013-03-11

93 Uchwała
XXIII/527/12
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2012 roku 2012-03-15

94 Uchwała
XXIII/528/12
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia na lata 2012-2032" 2012-03-15

95 Uchwała
XXIII/529/12
w sprawie wyrażenia zgody na realizację planowanej inwestycji celu publicznego w bliskim sąsiedztwie pomnika przyrody dębu ”Piotra Włosta” 2012-03-15

96 Uchwała
XXIII/530/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LV/1693/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2012-03-15

97 Uchwała
XXIII/531/12
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wrocławia 2012-03-15

98 Uchwała
XXIII/532/12
w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” na lata 2012 - 2014 2012-03-15

99 Uchwała
XXIII/533/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VII/101/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 - 2012 2012-03-15

100 Uchwała
XXIII/534/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XVII/324/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 2012-03-15

101 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2018-03-15

102 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2018-03-15

101 Uchwała
XXIII/535/12
w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 2012-03-15

102 Uchwała
XXIII/536/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VII/108/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta 2012-03-15

103 Uchwała
XXIII/537/12
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2012-03-15

104 Uchwała
XXIII/538/12
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników w wyborach uzupełniających 2012-03-15

105 Uchwała
XXIII/539/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-03-15

106 Uchwała
XXIII/540/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-03-15

107 Uchwała
XXIII/541/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i ulicy Zawalnej we Wrocławiu 2012-03-15

108 Uchwała
XXIII/542/12
w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów budynku przy ul. Wrocławczyka 40 na Prezydenta Wrocławia 2012-03-15

109 Uchwała
XXIII/543/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-03-15

110 Uchwała
XXIII/544/12
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Osiedla Słonecznego na Maślicach Małych na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-03-15

111 Uchwała
XXIII/545/12
w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2012-03-15

112 Uchwała
XXIII/546/12
w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Gimnazjum nr 39 we Wrocławiu 2012-03-15

113 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu 2020-04-15

113 Stanowisko
XXIII/2/12
w sprawie niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T 2012-03-15

114 Zarządzenie
4074/12
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2012 roku 2012-03-19

115 Zarządzenie
4075/12
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2012 roku 2012-03-19

116 Zarządzenie
4242/12
zmieniające zarządzenie nr  4074/12  Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2012 roku 2012-04-05

117 Uchwała
XXV/547/12
w sprawie rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2011 rok 2012-04-19

118 Uchwała
XXV/548/12
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2011 rok 2012-04-19

119 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLII/2923/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2015-03-19

120 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/1171/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu 2015-03-19

119 Uchwała
XXV/549/12
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2011 rok 2012-04-19

120 Uchwała
XXV/550/12
w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2011 rok 2012-04-19

121 Uchwała
XXV/551/12
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2011 rok 2012-04-19

122 Uchwała
XXV/552/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok oraz ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki z budżetu gminy 2012-04-19

123 Uchwała
XXV/553/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-04-19

124 Uchwała
XXV/554/12
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego na rzecz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz utraty mocy uchwały nr  IX/164/11  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. 2012-04-19

125 Uchwała
XXV/555/12
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 i nadania statutu 2012-04-19

126 Uchwała
XXV/556/12
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Pawłowa 15 i nadania statutu 2012-04-19

127 Uchwała
XXV/557/12
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 i nadania statutu 2012-04-19

128 Uchwała
XXV/558/12
w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2012-04-19

129 Uchwała
XXV/559/12
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia 2012-04-19

130 Uchwała
XXV/560/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XVIII/364/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2012-04-19

131 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2016-04-21

131 Uchwała
XXV/561/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3213/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 przy ul. Rogowskiej 32/1a we Wrocławiu 2012-04-19

132 Uchwała
XXV/562/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIII/3223/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 18 przy ul. Falzmanna 17/2 we Wrocławiu 2012-04-19

133 Uchwała
XXV/563/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2012-04-19

134 Uchwała
XXV/564/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu 2012-04-19

135 Uchwała
XXV/565/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy św. Mikołaja we Wrocławiu 2012-04-19

136 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2437/05 Rady Miejskiej Wrocławia sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia 2014-03-20

136 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-03-21

137 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2013-03-21

137 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-03-20

138 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu 2014-03-20

138 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1693/10 w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2013-03-21

139 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2014-03-20

140 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu 2014-03-20

141 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu 2014-03-20

136 Uchwała
XXV/566/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu 2012-04-19

137 Uchwała
XXV/567/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera i Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu 2012-04-19

138 Uchwała
XXV/568/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części osiedla Pilczyce we Wrocławiu 2012-04-19

139 Uchwała
XXV/569/12
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2012-04-19

140 Uchwała
XXV/570/12
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia 2012-04-19

141 Uchwała
XXV/571/12
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia 2012-04-19

142 Uchwała
XXV/572/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Huby Grzegorza Pawlaka 2012-04-19

143 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-05-12

143 Uchwała
XXV/573/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Szczepin Renaty Granowskiej 2012-04-19

144 Uchwała
XXV/574/12
w sprawie uchylenia uchwał Rady Osiedla Huby 2012-04-19

145 Uchwała
XXV/575/12
w sprawie odwołania z funkcji ławnika pana Jana Sołtysa 2012-04-19

146 Uchwała
XXV/576/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania V-Motors Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Parku Technologicznego we Wrocławiu - część A 2012-04-19

147 Uchwała
XXV/577/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu 2012-04-19

148 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2018-05-21

148 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-05-19

148 Uchwała
XXV/578/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 2012-04-19

149 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2017-03-23

150 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Bieńkowice 2017-03-23

151 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/399/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Biskupin — Sępolno — Dąbie - Bartoszowice 2017-03-23

152 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/400/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Borek 2017-03-23

153 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów 2017-03-23

154 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/402/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gaj 2017-03-23

155 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego uchwały nr XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gajowice 2017-03-23

156 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/421/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gądów — Popowice Płd. 2017-03-23

157 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/404/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Grabiszyn — Grabiszynek 2017-03-23

158 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/405/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Huby 2017-03-23

159 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jagodno 2017-03-23

160 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec 2017-03-23

161 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Karłowice — Różanka 2017-03-23

162 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/437/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Klecina 2017-03-23

163 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/407/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kleczków 2017-03-23

164 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kowale 2017-03-23

165 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/408/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Księże 2017-03-23

166 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki – Partynice 2017-03-23

167 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/410/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kuźniki 2017-03-23

168 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Leśnica 2017-03-23

169 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/439/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Lipa Piotrowska 2017-03-23

170 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Maślice 2017-03-23

171 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/413/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Mały 2017-03-23

172 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki 2017-03-23

173 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/414/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nadodrze 2017-03-23

174 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/415/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nowy Dwór 2017-03-23

175 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/416/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołbin 2017-03-23

176 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/417/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Oporów 2017-03-23

177 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Osobowice – Rędzin 2017-03-23

178 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/441/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pawłowice 2017-03-23

179 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 2017-03-23

180 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/419/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Plac Grunwaldzki 2017-03-23

181 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/442/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Polanowice - Poświętne – Ligota 2017-03-23

182 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/422/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Powstańców Śląskich 2017-03-23

183 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/423/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pracze Odrzańskie 2017-03-23

184 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/424/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Oławskie 2017-03-23

185 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/425/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Świdnickie 2017-03-23

186 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Psie - Pole Zawidawie 2017-03-23

187 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/443/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Sołtysowice 2017-03-23

188 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/427/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Stare Miasto 2017-03-23

189 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Strachocin - Swojczyce – Wojnów 2017-03-23

190 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/429/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Szczepin 2017-03-23

191 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/444/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Świniary 2017-03-23

192 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/430/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Tarnogaj 2017-03-23

193 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Widawa 2017-03-23

194 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Zacisze - Zalesie – Szczytniki 2017-03-23

195 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/433/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Żerniki 2017-03-23

196 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3185/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołtaszyn 2017-03-23

197 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Wojszyce 2017-03-23

149 Uchwała
XXV/579/12
w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli lokali w budynku przy ul. Daszyńskiego 12 na Prezydenta Wrocławia 2012-04-19

150 Uchwała
XXV/580/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-04-19

151 Uchwała
XXV/581/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Przedszkola nr 13 we Wrocławiu 2012-04-19

152 Zarządzenie
4316/12
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  6599/09  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca 2009 r. 2012-04-18

153 Uchwała
XXVI/582/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-05-17

154 Uchwała
XXVI/583/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-05-17

155 Uchwała
XXVI/584/12
w sprawie utworzenia spółki Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2012-05-17

156 Uchwała
XXVI/585/12
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wrocław do spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 2012-05-17

157 Uchwała
XXVI/586/12
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2012-05-17

158 Uchwała
XXVI/587/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LV/1693/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2012-05-17

159 Uchwała
XXVI/588/12
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do obsługi cateringowej z okazji Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 24 czerwca 2012 r. 2012-05-17

160 Uchwała
XXVI/589/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VI/67/11  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2012-05-17

161 Uchwała
XXVI/590/12
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2012-05-17

162 Uchwała
XXVI/591/12
w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "Provita" 2012-05-17

163 Uchwała
XXVI/592/12
w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2012-05-17

164 Uchwała
XXVI/593/12
w sprawie zaprzestania działalności Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 przy pl. Grunwaldzkim 3 b 2012-05-17

165 Uchwała
XXVI/594/12
w sprawie zaprzestania działalności Gimnazjum Specjalnego nr 57 przy pl. Grunwaldzkim 3 b 2012-05-17

166 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia 2014-04-10

166 Uchwała
XXVI/595/12
w sprawie utworzenia przy ul. Wejherowskiej 28 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i nadania statutu oraz zaprzestania działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8 przy ul. Wejherowskiej 28 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Wejherowskiej 28 2012-05-17

167 Uchwała
XXVI/596/12
w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu 2012-05-17

168 Uchwała
XXVI/597/12
w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu 2012-05-17

169 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2020-05-27

170 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2020-05-27

171 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2020-05-27

169 Uchwała
XXVI/598/12
w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu 2012-05-17

170 Uchwała
XXVI/599/12
w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu 2012-05-17

171 Uchwała
XXVI/600/12
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza - Oława" 2012-05-17

172 Uchwała
XXVI/601/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koziej i Potokowej we Wrocławiu 2012-05-17

173 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2015-05-21

173 Uchwała
XXVI/602/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2012-05-17

174 Uchwała
XXVI/603/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowej, Bardzkiej we Wrocławiu 2012-05-17

175 Uchwała
XXVI/604/12
w sprawie zaopiniowania zmiany granic obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 2012-05-17

176 Uchwała
XXVI/605/12
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015 2012-05-17

177 Uchwała
XXVI/606/12
w sprawie uzupełniających wyborów na ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Wrocław na kadencję 2012- 2015 2012-05-17

178 Uchwała
XXVI/607/12
w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Pawłowice 2012-05-17

179 Uchwała
XXVI/608/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Jama s.c. Janusz Konopka, Elżbieta Konopka do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie przyjęcia programu Gminy Wrocław wspierania małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 2012-05-17

180 Uchwała
XXVI/609/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych 2012-05-17

181 Uchwała
XXVI/610/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i ulicy Zawalnej we Wrocławiu 2012-05-17

182 Uchwała
XXVI/611/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-05-17

183 Uchwała
XXVI/612/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-05-17

184 Uchwała
XXVI/613/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-05-17

185 Uchwała
XXVI/614/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu 2012-05-17

186 Uchwała
XXVI/615/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2012-05-17

187 Uchwała
XXVI/616/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-05-17

188 Uchwała
XXVI/617/12
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2012-05-17

189 Uchwała
XXVI/618/12
w sprawie przyznania "Nagrody Wrocławia" 2012-05-17

190 Zarządzenie
4727/12
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2012-06-04

191 Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-06-20

192 Zarządzenie
4833/12
zmieniające zarządzenie nr  1778/07  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we Wrocławskim Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji będącym następcą prawnym Młodzieżowego Centrum Sportu 2012-06-19

193 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia 2020-07-16

193 Zarządzenie
4838/12
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2012 roku 2012-06-21

194 Uchwała
XXVIII/619/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2011 rok 2012-06-28

195 Uchwała
XXVIII/620/12
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 2012-06-28

196 Uchwała
XXVIII/621/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2012-06-28

197 Uchwała
XXVIII/622/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2012-06-28

198 Uchwała
XXVIII/623/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego "PROVITA" 2012-06-28

199 Uchwała
XXVIII/624/12
w sprawie zatwierdzenia "Założeń polityki społeczno - gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2013" 2012-06-28

200 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2015-06-26

201 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym 2015-06-26

202 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2015-06-26

200 Uchwała
XXVIII/625/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kurkowej i placu Strzeleckiego we Wrocławiu 2012-06-28

201 Uchwała
XXVIII/626/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Nowy Dwór Grzegorza Majchrzaka 2012-06-28

202 Uchwała
XXVIII/627/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Nowy Dwór Elżbiety Poddaniec 2012-06-28

203 Uchwała
XXVIII/628/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 2012-06-28

204 Uchwała
XXVIII/629/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-06-28

205 Uchwała
XXVIII/630/12
w sprawie rozpatrzenia skargi V-Motors Sp. z o. o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Parku Technologicznego we Wrocławiu - część A 2012-06-28

206 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia, 2014-05-22

206 Uchwała
XXVIII/631/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-06-28

207 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2016-07-04

207 Uchwała
XXVIII/632/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-06-28

208 Uchwała
XXVIII/633/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-06-28

209 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2016-08-01

209 Uchwała
XXVIII/634/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-06-28

210 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2018-06-21

211 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2018-06-21

210 Uchwała
XXVIII/635/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2012-06-28

211 Uchwała
XXVIII/636/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2012-06-28

212 Uchwała
XXVIII/637/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2012-06-28

213 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych ulicami Wrocławia 2016-08-22

213 Uchwała
XXVIII/638/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-06-28

214 Uchwała
XXVIII/639/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. 2012-06-28

215 Uchwała
XXVIII/640/12
w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy bezdomnych osób 2012-06-28

216 Uchwała
XXIX/641/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok oraz ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki z budżetu gminy 2012-07-05

217 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2017-04-27

217 Uchwała
XXIX/642/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-07-05

218 Uchwała
XXIX/643/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/110/91  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla 2012-07-05

219 Uchwała
XXIX/644/12
w sprawie wystąpienia ze spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów w innym trybie niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 2012-07-05

220 Uchwała
XXIX/645/12
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa Województwu Dolnośląskiemu nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 2012-07-05

221 Uchwała
XXIX/646/12
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-07-05

222 Zarządzenie Prezydenta
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2019-05-29

222 Uchwała
XXIX/647/12
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-05

223 Uchwała
XXIX/648/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXIV/868/08  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 2012-07-05

224 Uchwała
XXIX/649/12
w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi 2012-07-05

225 Uchwała
XXIX/650/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVII/2420/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2012-07-05

226 Uchwała
XXIX/651/12
w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Wrocław z Województwem Dolnośląskim w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą "Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego" 2012-07-05

227 Uchwała
XXIX/652/12
w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 2012-07-05

228 Uchwała
XXIX/653/12
w sprawie zmiany uchwały nr  LV/1693/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2012-07-05

229 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2014-06-26

229 Uchwała
XXIX/654/12
w sprawie nadania Statutu Archiwum Miejskiemu Wrocławia 2012-07-05

230 Uchwała
XXIX/655/12
w sprawie podziału Wrocławia na sektory odbierania odpadów komunalnych 2012-07-05

231 Uchwała
XXIX/656/12
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-07-05

232 Uchwała
XXIX/657/12
w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2012-07-05

233 Uchwała
XXIX/658/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/1165/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2012-07-05

234 Obwieszczenie
2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2013-04-18

234 Uchwała
XXIX/659/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/137/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2012-07-05

235 Uchwała
XXIX/660/12
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich maksymalnej wysokości 2012-07-05

236 Uchwała
XXIX/661/12
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy pl. Muzealnym 20 i nadania statutu 2012-07-05

237 Uchwała
XXIX/662/12
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 i nadania statutu 2012-07-05

238 Uchwała
XXIX/663/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądów Mały w rejonie ulic Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu 2012-07-05

239 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego 2015-07-09

240 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2015-07-09

239 Uchwała
XXIX/664/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2012-07-05

240 Uchwała
XXIX/665/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Tramwajowej i Aleksandra Kosiby we Wrocławiu 2012-07-05

241 Uchwała
XXIX/666/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu 2012-07-05

242 Uchwała
XXIX/667/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Legnickiej i Stacyjnej we Wrocławiu 2012-07-05

243 Uchwała
XXIX/668/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2012-07-05

244 Uchwała
XXIX/669/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łowieckiej i Flisackiej we Wrocławiu 2012-07-05

245 Informacja
Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia: - zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli, - zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla. 2015-08-18

245 Uchwała
XXIX/670/12
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2012-07-05

246 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1549/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2017-05-18

246 Uchwała
XXIX/671/12
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2012-07-05

247 Uchwała
XXIX/672/12
w sprawie nadania nazwy rondu we Wrocławiu 2012-07-05

248 Uchwała
XXIX/673/12
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2012-07-05

249 Uchwała
XXIX/674/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-07-05

250 Uchwała
XXIX/675/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-07-05

251 Uchwała
XXIX/676/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr  XVIII/364/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2012-07-05

252 Uchwała
XXIX/677/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu 2012-07-05

253 Obwieszczenie
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-07-05

253 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 2016-09-15

254 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2016-09-15

255 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLV/1370/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2016-09-15

256 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/714/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu 2016-09-15

254 Uchwała
XXX/678/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2012 roku 2012-08-02

255 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowej, Bardzkiej we Wrocławiu 2012-07-30

256 Uchwała
XXXI/679/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-09-13

257 Uchwała
XXXI/680/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-09-13

258 Uchwała
XXXI/681/12
w sprawie zmiany uchwały nr  IV/16/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2012-09-13

259 Uchwała
XXXI/682/12
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 160 2012-09-13

260 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu 2013-05-23

261 Obwieszczenie
dotyczące sprostowania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu 2013-05-24

262 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg krajowych ulicy Milenijnej i Mostu Milenijnego we Wrocławiu 2013-06-03

263 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej wskazanych ulic we Wrocławiu 2013-06-03

264 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2013-06-03

265 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2013-06-03

260 Uchwała
XXXI/683/12
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie nadleśnictwa Miękinia 2012-09-13

261 Uchwała
XXXI/684/12
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych ulicami Wrocławia 2012-09-13

262 Uchwała
XXXI/685/12
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej wskazanych ulic we Wrocławiu 2012-09-13

263 Uchwała
XXXI/686/12
w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnów" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej 2012-09-13

264 Uchwała
XXXI/687/12
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-13

265 Uchwała
XXXI/688/12
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2012-09-13

266 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2017-06-22

266 Uchwała
XXXI/689/12
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 2012-09-13

267 Uchwała
XXXI/690/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XIII/247/11  w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2012-09-13

268 Uchwała
XXXI/691/12
w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2012-09-13

269 Uchwała
XXXI/692/12
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a i nadania statutu 2012-09-13

270 Uchwała
XXXI/693/12
w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII przy ul. Białowieskiej 74 a do Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Białowieskiej 74 a 2012-09-13

271 Uchwała
XXXI/694/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXV/556/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Pawłowa 15 i nadania statutu 2012-09-13

272 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu 2014-07-10

273 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2014-07-10

274 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2014-07-21

272 Uchwała
XXXI/695/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXV/557/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 i nadania statutu 2012-09-13

273 Uchwała
XXXI/696/12
w sprawie zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu 2012-09-13

274 Uchwała
XXXI/697/12
w sprawie zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Muzyczny "Capitol" we Wrocławiu 2012-09-13

275 Uchwała
XXXI/698/12
w sprawie zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu 2012-09-13

276 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/221/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu 2015-09-03

277 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2015-09-03

278 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2015-09-03

279 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLII/982/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 2015-09-03

276 Uchwała
XXXI/699/12
w sprawie zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Wrocławscy Kameraliści "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu 2012-09-13

277 Uchwała
XXXI/700/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Średzkiej, Lutyńskiej i Trzmielowickiej we Wrocławiu 2012-09-13

278 Uchwała
XXXI/701/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Żerniki we Wrocławiu 2012-09-13

279 Uchwała
XXXI/702/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie północno-zachodniego odcinka ulicy Krakowskiej we Wrocławiu 2012-09-13

280 Uchwała
XXXI/703/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu 2012-09-13

281 Uchwała
XXXI/704/12
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2012-09-13

282 Uchwała
XXXI/705/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Księże - Marcina Kwietnia 2012-09-13

283 Uchwała
XXXI/706/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Oporów - Dawida Żaka 2012-09-13

284 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2019-07-04

285 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-07-04

286 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de mini mis 2019-07-04

287 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2019-07-04

288 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2019-07-04

289 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2019-07-04

284 Uchwała
XXXI/707/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica - Krzysztofa Łapaciuka 2012-09-13

285 Uchwała
XXXI/708/12
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2012-09-13

286 Uchwała
XXXI/709/12
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2012-09-13

287 Uchwała
XXXI/710/12
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania list kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników 2012-09-13

288 Uchwała
XXXI/711/12
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2012-09-13

289 Uchwała
XXXI/712/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-09-13

290 Uchwała
XXXI/713/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta - rejonu ulicy Św. Antoniego 2012-09-13

291 Uchwała
XXXI/714/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-09-13

292 Uchwała
XXXI/715/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Nowaka na Prezydenta Wrocławia 2012-09-13

293 Uchwała
XXXI/716/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-09-13

294 Uchwała
XXXI/717/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-09-13

295 Uchwała
XXXI/718/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2012-09-13

296 Uchwała
XXXI/719/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 we Wrocławiu 2012-09-13

297 Informacja
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2012-09-14

298 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędów językowych

299 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie nadania Statutu Archiwum Miejskiemu Wrocławia 2012-09-24

300 Zarządzenie
5661/12
zmieniające zarządzenie nr  3167/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych 2012-09-26

301 Uchwała
XXXII/720/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-10-18

302 Uchwała
XXXII/721/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-10-18

303 Uchwała
XXXII/722/12
w sprawie zmiany uchwały nr  III/13/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 2012-10-18

304 Uchwała
XXXII/723/12
w sprawie podziału Wrocławia na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia 2012-10-18

305 Uchwała
XXXII/724/12
w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016 2012-10-18

306 Uchwała
XXXII/725/12
w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu 2012-10-18

307 Uchwała
XXXII/726/12
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2012-10-18

308 Uchwała
XXXII/727/12
w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji 2012-10-18

309 Uchwała
XXXII/728/12
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji 2012-10-18

310 Uchwała
XXXII/729/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXI/691/12  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2012-10-18

311 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 2013-06-27

311 Uchwała
XXXII/730/12
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 2012-10-18

312 Uchwała
XXXII/731/12
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza - Oława" 2012-10-18

313 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia, 2015-10-15

313 Uchwała
XXXII/732/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu 2012-10-18

314 Uchwała
XXXII/733/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu 2012-10-18

315 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazw parków i terenów zielonych istniejących we Wrocławiu 2020-10-22

316 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/1561/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia 2020-10-22

317 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/401/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2020-10-22

318 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr L/1275/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2020-10-22

319 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXIV/1663/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2020-10-22

320 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX/903/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2020-10-22

321 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2020-10-22

315 Uchwała
XXXII/734/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry we Wrocławiu 2012-10-18

316 Uchwała
XXXII/735/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Działdowskiej i Tczewskiej we Wrocławiu 2012-10-18

317 Uchwała
XXXII/736/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karmelkowej i Giełdowej we Wrocławiu 2012-10-18

318 Obwieszczenie
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych 2018-09-13

318 Uchwała
XXXII/737/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu 2012-10-18

319 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2018-09-26

319 Uchwała
XXXII/738/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pawłowickiej i Daliowej we Wrocławiu 2012-10-18

320 Uchwała
XXXII/739/12
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr  LXXVIII/526/94  w sprawie prawnego uregulowania niektórych nazw ulic i placów istniejących na terenie Wrocławia 2012-10-18

321 Uchwała
XXXII/740/12
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2012-10-18

322 Uchwała
XXXII/741/12
w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-10-18

323 Uchwała
XXXII/742/12
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2012-10-18

324 Uchwała
XXXII/743/12
w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2012-10-18

325 Uchwała
XXXII/744/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu 2012-10-18

326 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2016-11-24

327 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2016-11-24

328 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2016-12-13

326 Uchwała
XXXII/745/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej "Biskupin" do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu 2012-10-18

327 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2017-09-14

328 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław 2017-09-14

329 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu. 2017-09-14

330 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2017-10-14

327 Uchwała
XXXII/746/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi 2012-10-18

328 Uchwała
XXXII/747/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXIX/649/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi 2012-10-18

329 Uchwała
XXXII/748/12
w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli lokali w budynku przy ul. Daszyńskiego 12 na Prezydenta Wrocławia 2012-10-18

330 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2014-09-04

331 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych 2014-09-04

332 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/596/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu 2014-09-04

333 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/597/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu 2014-09-04

334 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/598/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu „Capitol” we Wrocławiu 2014-09-04

335 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/599/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu 2014-09-04

330 Uchwała
XXXII/749/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-10-18

331 Uchwała
XXXII/750/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-10-18

332 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2019-09-05

332 Uchwała
XXXIII/751/12
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli wykonywania uprawnień właścicielskich przez Prezydenta Wrocławia w stosunku do spółki Wrocław 2012 sp. z o.o. 2012-10-26

333 Uchwała
XXXIII/752/12
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli stanu finansów Miasta w związku z budową Stadionu Miejskiego oraz organizacją imprez na Stadionie Miejskim 2012-10-26

334 Zarządzenie
5969/12
w sprawie zmiany zarządzenia nr  3385/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 2012-10-31

335 Uchwała
XXXV/753/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-11-29

336 Uchwała
XXXV/754/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-11-29

337 Uchwała
XXXV/755/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-29

338 Uchwała
XXXV/756/12
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2012-11-29

339 Uchwała
XXXV/757/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-11-29

340 Uchwała
XXXV/758/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VIII/147/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-11-29

341 Uchwała
XXXV/759/12
zmieniająca uchwałę nr  LI/1486/10  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu" 2012-11-29

342 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2013-07-11

343 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/137/11 w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2013-07-11

344 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2013-07-11

345 Informacja
o zbiorczych wynikach konsultacji w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-07-11

342 Uchwała
XXXV/760/12
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2012-11-29

343 Uchwała
XXXV/761/12
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic we Wrocławiu 2012-11-29

344 Uchwała
XXXV/762/12
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Żmigrodzkiej i ulicy Na Polance we Wrocławiu 2012-11-29

345 Uchwała
XXXV/763/12
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2012-11-29

346 Uchwała
XXXV/764/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2012-11-29

347 Uchwała
XXXV/765/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kozanowskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2012-11-29

348 Uchwała
XXXV/766/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Klecińskiej i Grabiszyńskiej oraz linii kolejowych we Wrocławiu 2012-11-29

349 Uchwała
XXXV/767/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grabiszyńskiej i linii kolejowych we Wrocławiu 2012-11-29

350 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2016-12-22

350 Uchwała
XXXV/768/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu 2012-11-29

351 Uchwała
XXXV/769/12
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu 2012-11-29

352 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2020-11-20

352 Uchwała
XXXV/770/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu 2012-11-29

353 Uchwała
XXXV/771/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Tadeusza Kościuszki i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu 2012-11-29

354 Uchwała
XXXV/772/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Reymonta we Wrocławiu 2012-11-29

355 Uchwała
XXXV/773/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie linii kolejowych oraz ulic Ibn Siny Awicenny i Końcowej we Wrocławiu 2012-11-29

356 Uchwała
XXXV/774/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XVI/294/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2012-11-29

357 Uchwała
XXXV/775/12
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2012-11-29

358 Uchwała
XXXV/776/12
w sprawie zmiany uchwały nr XX/103/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie miasta Wrocławia 2012-11-29

359 Uchwała
XXXV/777/12
w sprawie zmiany uchwały Nr 115/52 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu zmieniającej nazwy ulic we Wrocławiu 2012-11-29

360 Uchwała
XXXV/778/12
w sprawie zmiany uchwały nr 17/59 Rady Narodowej Miasta Wrocławia w sprawie nadania nazwy znajdującej się w pobliżu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego 2012-11-29

361 Uchwała
XXXV/779/12
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015" 2012-11-29

362 Uchwała
XXXV/780/12
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2012-11-29

363 Uchwała
XXXV/781/12
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2012-11-29

364 Uchwała
XXXV/782/12
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2012-11-29

365 Uchwała
XXXV/783/12
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 2012-11-29

366 Uchwała
XXXV/784/12
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2012-2014 2012-11-29

367 Uchwała
XXXV/785/12
w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2012-2014 2012-11-29

368 Uchwała
XXXV/786/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XVI/524/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna 2012-11-29

369 Uchwała
XXXV/787/12
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu 2012-11-29

370 Uchwała
XXXV/788/12
w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2012-11-29

371 Uchwała
XXXV/789/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXVI/592/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2012-11-29

372 Uchwała
XXXV/790/12
w sprawie zmiany uchwały nr  VI/67/11  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2012-11-29

373 Uchwała
XXXV/791/12
w sprawie uchylenia uchwały nr  XXXIII/751/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli wykonywania uprawnień właścicielskich przez Prezydenta Wrocławia w stosunku do spółki Wrocław 2012 sp. z o.o. oraz zaleceń dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2012-11-29

374 Uchwała
XXXV/792/12
w sprawie uchylenia uchwały nr  XXXIII/752/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia przeprowadzenia kontroli stanów finansów Miasta w związku z budową Stadionu Miejskiego oraz organizacja imprez na Stadionie Miejskim oraz zaleceń dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2012-11-29

375 Uchwała
XXXV/793/12
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 2012-11-29

376 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia 2020-12-17

376 Uchwała
XXXV/794/12
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015 2012-11-29

377 Uchwała
XXXV/795/12
w sprawie uzupełniających wyborów na ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Wrocław na kadencję 2012 - 2015 2012-11-29

378 Uchwała
XXXV/796/12
w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu 2012-11-29

379 Uchwała
XXXV/797/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części osiedla Żerniki we Wrocławiu 2012-11-29

380 Uchwała
XXXV/798/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013 2012-11-29

381 Uchwała
XXXV/799/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta - rejonu ulicy Św. Antoniego 2012-11-29

382 Uchwała
XXXV/800/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-11-29

383 Uchwała
XXXV/801/12
w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-11-29

384 Uchwała
XXXV/802/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-11-29

385 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2015-12-30

385 Uchwała
XXXV/803/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-11-29

386 Uchwała
XXXV/804/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-11-29

387 Uchwała
XXXV/805/12
w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. i Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2012-11-29

388 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu 2015-12-31

388 Uchwała
XXXV/806/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Małej Wspólnoty Mieszkaniowej Borowska 195 na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2012-11-29

389 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIX/556/97 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2014-10-16

390 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta 2014-10-16

392 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2014-09-26

393 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2014-09-26

389 Zarządzenie
6195/12
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej we Wrocławskim Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji 2012-11-30

391 Uchwała
XXXVI/807/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/417/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok 2012-12-28

392 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/369/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu 2019-10-17

393 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 2019-10-17

392 Uchwała
XXXVI/808/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XX/418/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-12-28

393 Uchwała
XXXVI/809/12
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012-12-28

394 Uchwała
XXXVI/810/12
w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok 2012-12-28

395 Uchwała
XXXVI/811/12
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2012-12-28

396 Uchwała
XXXVI/812/12
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013 - 2017 2012-12-28

397 Uchwała
XXXVI/813/12
w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-28

398 Uchwała
XXXVI/814/12
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-28

399 Uchwała
XXXVI/815/12
w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/1165/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2012-12-28

400 Uchwała
XXXVI/816/12
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2012-12-28

401 Uchwała
XXXVI/817/12
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2012-12-28

402 Uchwała
XXXVI/818/12
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Gruzji 2012-12-28

403 Uchwała
XXXVI/819/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu 2012-12-28

404 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2013-09-19

404 Uchwała
XXXVI/820/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu 2012-12-28

405 Uchwała
XXXVI/821/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borowskiej i Działkowej we Wrocławiu 2012-12-28

406 Uchwała
XXXVI/822/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Świeradowskiej, Bardzkiej i Strońskiej we Wrocławiu 2012-12-28

407 Uchwała
XXXVI/823/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu 2012-12-28

408 Uchwała
XXXVI/824/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Polanowice we Wrocławiu 2012-12-28

409 Uchwała
XXXVI/825/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuźniki w Dolinie Ślęzy we Wrocławiu 2012-12-28

410 Uchwała
XXXVI/826/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu 2012-12-28

411 Uchwała
XXXVI/827/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2012-12-28

412 Uchwała
XXXVI/828/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu 2012-12-28

413 Uchwała
XXXVI/829/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu 2012-12-28

414 Uchwała
XXXVI/830/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu 2012-12-28

415 Uchwała
XXXVI/831/12
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2012-12-28

416 Uchwała
XXXVI/832/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Nowy Dwór Jerzego Grzesiaka 2012-12-28

417 Uchwała
XXXVI/833/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Oporów Katarzyny Obary-Kowalskiej 2012-12-28

418 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXXVIII/526/94 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie prawnego uregulowania niektórych nazw ulic i placów istniejących na terenie Wrocławia 2013-10-17

419 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2013-10-17

420 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia 2013-10-17

418 Uchwała
XXXVI/834/12
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia 2012-12-28

419 Uchwała
XXXVI/835/12
w sprawie rozpatrzenia skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Biskupin" do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wschodnich odcinków rzek Odry i Oławy we Wrocławiu 2012-12-28

420 Uchwała
XXXVI/836/12
w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. 2012-12-28

421 Uchwała
XXXVI/837/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Nowaka na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

422 Uchwała
XXXVI/838/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

423 Uchwała
XXXVI/839/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

424 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2014-11-17

424 Uchwała
XXXVI/840/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

425 Uchwała
XXXVI/841/12
w sprawie rozpatrzenia skargi "Colorex Lift" Sp. z o.o. na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

426 Uchwała
XXXVI/842/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezydenta Wrocławia 2012-12-28

427 Uchwała
XXXVI/843/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Prezesa Zarządu Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2012-12-28

428 Uchwała
XXXVI/844/12
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Komendanta Straży Miejskiej 2012-12-28

429 Uchwała
XXXVI/845/12
w sprawie skargi pana Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2012-12-28