Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
VI/39/15
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-01-15

2 Uchwała
VI/40/15
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych 2015-01-15

3 Uchwała
VI/41/15
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015-2019 2015-01-15

4 Uchwała
VI/42/15
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę obszaru Podstrefy „Wrocław” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2015-01-15

5 Uchwała
VI/43/15
zmieniająca uchwałę nr  IX/175/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2015-01-15

6 Uchwała
VI/44/15
w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2015-2017 2015-01-15

7 Uchwała
VI/45/15
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1591/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2015-01-15

8 Uchwała
VI/46/15
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław 2015-01-15

9 Uchwała
VI/47/15
zmieniająca uchwałę nr  XXXIII/1125/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto 2015-01-15

10 Uchwała
VI/48/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2015-01-15

11 Uchwała
VI/49/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla we Wrocławiu 2015-01-15

12 Uchwała
VI/50/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu 2015-01-15

13 Uchwała
VI/51/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu 2015-01-15

14 Uchwała
VI/52/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2015-01-15

15 Uchwała
VI/53/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu 2015-01-15

16 Uchwała
VI/54/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze 3 AM 23 obręb Świniary we Wrocławiu 2015-01-15

17 Uchwała
VI/55/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część północna 2015-01-15

18 Uchwała
VI/56/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica Bartłomieja Lewandowicza 2015-01-15

19 Uchwała
VI/57/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Jacka Bednarka 2015-01-15

20 Uchwała
VI/58/15
w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia 2015-01-15

21 Uchwała
VI/59/15
w sprawie powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 2015-01-15

22 Uchwała
VI/60/15
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2015-01-15

23 Uchwała
VI/61/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2015-01-15

24 Uchwała
VI/62/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu 2015-01-15

25 Uchwała
VI/63/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju OPORÓW II - część "A" 2015-01-15

26 Uchwała
VI/64/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-01-15

27 Uchwała
VI/65/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-01-15

28 Uchwała
VI/66/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2015-01-15

29 Uchwała
VI/67/15
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku 2015-01-15

30 Uchwała
VI/68/15
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku 2015-01-15

31 Stanowisko
VI/1/15
w sprawie poparcia dla budowy trasy S-8 w przebiegu Wrocław-Boboszów 2015-01-15

32 Uchwała
VII/69/15
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2015-02-12

33 Uchwała
VII/70/15
w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie wystawy WUWA 2015-02-12

34 Uchwała
VII/71/15
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości, położonej na terenie Gminy Wrocław 2015-02-12

35 Uchwała
VII/72/15
w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2015-02-12

36 Uchwała
VII/73/15
w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Wrocław przedłożonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 2015-02-12

37 Uchwała
VII/74/15
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok 2015-02-12

38 Uchwała
VII/75/15
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2015-02-12

39 Uchwała
VII/76/15
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez miasto Wrocław 2015-02-12

40 Uchwała
VII/77/15
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 8 przy ul. Roosevelta 15 2015-02-12

41 Uchwała
VII/78/15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 48 dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Chopina 9b 2015-02-12

42 Uchwała
VII/79/15
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2015-02-12

43 Uchwała
VII/80/15
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XVI przy ul. Kiełczowskiej 43 2015-02-12

44 Uchwała
VII/81/15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2015-02-12

45 Uchwała
VII/82/15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 przy ul. Borowskiej 105 2015-02-12

46 Uchwała
VII/83/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu 2015-02-12

47 Uchwała
VII/84/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Kminkowej w rejonie ulic Tymiankowej i Waniliowej we Wrocławiu 2015-02-12

48 Uchwała
VII/85/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu 2015-02-12

49 Uchwała
VII/86/15
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu 2015-02-12

50 Uchwała
VII/87/15
w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-02-12

51 Uchwała
VII/88/15
w sprawie konsultacji dotyczących liczebności i składu zarządu tymczasowego Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-02-12

52 Uchwała
VII/89/15
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-02-12

53 Uchwała
VII/90/15
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach przedterminowych do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-02-12

54 Uchwała
VII/91/15
w sprawie diet przysługujących członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad osiedli 2015-02-12

55 Uchwała
VII/92/15
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową 2015-02-12

56 Uchwała
VII/93/15
zmieniająca uchwałę nr  XX/581/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia 2015-02-12

57 Uchwała
VII/94/15
w sprawie konsultacji dotyczących przeznaczenia kamienicy nr 7 na Wyspie Słodowej 2015-02-12

58 Uchwała
VII/95/15
w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2015-02-12

59 Uchwała
VII/96/15
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-02-12

60 Uchwała
VII/97/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alej Poprzecznej i Kanonierskiej we Wrocławiu 2015-02-12

61 Uchwała
VII/98/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr  XIII/444/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyboru ławników ludowych do sądów powszechnych działających na terenie Gminy Wrocław na kadencję 2000 - 2003 2015-02-12

62 Uchwała
VII/99/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu 2015-02-12

63 Uchwała
VII/100/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiu 2015-02-12

64 Uchwała
VII/101/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-02-12

65 Uchwała
VII/102/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2015-02-12

66 Uchwała
VII/103/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2015-02-12

67 Uchwała
VIII/104/15
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-19

68 Uchwała
VIII/105/15
zmieniająca uchwałę nr  XXXVI/813/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-03-19

69 Uchwała
VIII/106/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-03-19

70 Uchwała
VIII/107/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-03-19

71 Uchwała
VIII/108/15
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2015-03-19

72 Uchwała
VIII/109/15
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2015 roku 2015-03-19

73 Uchwała
VIII/110/15
w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia ośrodka leczenia dzikich zwierząt 2015-03-19

74 Uchwała
VIII/111/15
w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN) 2015-03-19

75 Uchwała
VIII/112/15
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2015-2017 2015-03-19

76 Uchwała
VIII/113/15
w sprawie ustalenia na terenie Wrocławia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 2015-03-19

77 Uchwała
VIII/114/15
w sprawie połączenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei” we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187 z Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lekcyjnej 29 2015-03-19

78 Uchwała
VIII/115/15
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie struktury filii 2015-03-19

79 Uchwała
VIII/116/15
zmieniająca uchwałę nr  LV/1391/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2015-03-19

80 Uchwała
VIII/117/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2015-03-19

81 Uchwała
VIII/118/15
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2015-03-19

82 Uchwała
VIII/119/15
w sprawie wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 2015-03-19

83 Uchwała
VIII/120/15
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego przy ul. Borowskiej 105 2015-03-19

84 Uchwała
VIII/121/15
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Chopina 9 b 2015-03-19

85 Uchwała
VIII/122/15
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2015-03-19

86 Uchwała
VIII/123/15
w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 8 przy ul. Roosevelta 15 2015-03-19

87 Uchwała
VIII/124/15
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 48 dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Chopina 9b 2015-03-19

88 Uchwała
VIII/125/15
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II przy ul. ks. Piotra Skargi 31 2015-03-19

89 Uchwała
VIII/126/15
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 przy ul. Borowskiej 105 2015-03-19

90 Uchwała
VIII/127/15
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 2015-03-19

91 Uchwała
VIII/128/15
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XVI przy ul. Kiełczowskiej 43 2015-03-19

92 Uchwała
VIII/129/15
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 19 we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 10 i nadania statutu 2015-03-19

93 Uchwała
VIII/130/15
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej i nadania statutu 2015-03-19

94 Uchwała
VIII/131/15
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1442/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu przy ul. Częstochowskiej i nadania statutu 2015-03-19

95 Uchwała
VIII/132/15
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław 2015-03-19

96 Uchwała
VIII/133/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trawowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2015-03-19

97 Uchwała
VIII/134/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części ulicy Gwizdanowskiej i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu 2015-03-19

98 Uchwała
VIII/135/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gałowskiej 12 we Wrocławiu 2015-03-19

99 Uchwała
VIII/136/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie ulic Żmudzkiej i Nowogródzkiej we Wrocławiu 2015-03-19

100 Uchwała
VIII/137/15
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1598/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2015-03-19

101 Uchwała
VIII/138/15
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1226/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2015-03-19

102 Uchwała
VIII/139/15
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2015-03-19

103 Uchwała
VIII/140/15
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2015-03-19

104 Uchwała
VIII/141/15
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2015-03-19

105 Uchwała
VIII/142/15
w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Sołtysowice 2015-03-19

106 Uchwała
VIII/143/15
w sprawie ustanowienia zarządu tymczasowego Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-03-19

107 Uchwała
VIII/144/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Pawła Marcina Szabli 2015-03-19

108 Uchwała
VIII/145/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Andrzeja Derkacza 2015-03-19

109 Uchwała
VIII/146/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich Konrada Bogdana Kuryszko 2015-03-19

110 Uchwała
VIII/147/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Sołtysowice Romana Bojkiwa 2015-03-19

111 Uchwała
VIII/148/15
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2015-03-19

112 Uchwała
VIII/149/15
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2015-03-19

113 Uchwała
VIII/150/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2015-03-19

114 Uchwała
VIII/151/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie Wrocławia 2015-03-19

115 Uchwała
VIII/152/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2015-03-19

116 Uchwała
VIII/153/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-03-19

117 Uchwała
VIII/154/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2015-03-19

118 Stanowisko
VIII/2/15
w sprawie poparcia dla przebudowy wiaduktów kolejowych nad al. Boya-Żeleńskiego oraz nad ul. Długą we Wrocławiu 2015-03-19

119 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLII/2923/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 2015-03-19

120 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/1171/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu 2015-03-19

121 Zarządzenie
785/15
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2015 roku 2015-03-25

122 Zarządzenie
786/15
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2015 roku 2015-03-25

123 Uchwała
IX/155/15
w sprawie rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2014 rok 2015-04-16

124 Uchwała
IX/156/15
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu za 2014 rok 2015-04-16

125 Uchwała
IX/157/15
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2014 rok 2015-04-16

126 Uchwała
IX/158/15
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2014 rok 2015-04-16

127 Uchwała
IX/159/15
w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2014 rok 2015-04-16

128 Uchwała
IX/160/15
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1580/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia 2015-04-16

129 Uchwała
IX/161/15
zmieniająca uchwałę nr  LXV/1688/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2015-04-16

130 Uchwała
IX/162/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Karola Miarki we Wrocławiu 2015-04-16

131 Uchwała
IX/163/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Hutniczej we Wrocławiu 2015-04-16

132 Uchwała
IX/164/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy al. gen. Józefa Hallera we Wrocławiu 2015-04-16

133 Uchwała
IX/165/15
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2015-04-16

134 Uchwała
IX/166/15
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu w obrębie Gaj na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Maurycego we Wrocławiu 2015-04-16

135 Uchwała
IX/167/15
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu 2015-04-16

136 Uchwała
IX/168/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu 2015-04-16

137 Uchwała
IX/169/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołbin Aliny Jaremkiewicz-Bąk 2015-04-16

138 Uchwała
IX/170/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Szczepin Macieja Rybczaka 2015-04-16

139 Uchwała
IX/171/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alej Poprzecznej i Kanonierskiej we Wrocławiu 2015-04-16

140 Uchwała
IX/172/15
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław 2015-04-16

141 Uchwała
IX/173/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2015-04-16

142 Uchwała
IX/174/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2015-04-16

143 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin 2015-05-12

144 Uchwała
X/175/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-05-21

145 Uchwała
X/176/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-05-21

146 Uchwała
X/177/15
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia udzielane jako inwestycyjna i operacyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 2015-05-21

147 Uchwała
X/178/15
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wrocław instrumentem płatniczym 2015-05-21

148 Uchwała
X/179/15
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/586/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2015-05-21

149 Uchwała
X/180/15
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2015-05-21

150 Uchwała
X/181/15
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2015-05-21

151 Uchwała
X/182/15
w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni 2015-05-21

152 Uchwała
X/183/15
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-05-21

153 Uchwała
X/184/15
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2015-05-21

154 Uchwała
X/185/15
w sprawie zmian organizacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2015-05-21

155 Uchwała
X/186/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu 2015-05-21

156 Uchwała
X/187/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu 2015-05-21

157 Uchwała
X/188/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu 2015-05-21

158 Uchwała
X/189/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu 2015-05-21

159 Uchwała
X/190/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu 2015-05-21

160 Uchwała
X/191/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Giełdowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2015-05-21

161 Uchwała
X/192/15
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2015-05-21

162 Uchwała
X/193/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz projektu uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla 2015-05-21

163 Uchwała
X/194/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustalenia na terenie Wrocławia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 2015-05-21

164 Uchwała
X/195/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2015-05-21

165 Uchwała
X/196/15
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2015-05-21

166 Uchwała
X/197/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-05-21

167 Uchwała
X/198/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-05-21

168 Uchwała
X/199/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-05-21

169 Uchwała
X/200/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-21

170 Uchwała
X/201/15
w sprawie przyznania tytułu „Civitate Wratislaviensi Donatus” 2015-05-21

171 Uchwała
X/202/15
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2015-05-21

172 Apel
X/1/15
w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu umożliwienie skutecznej walki ze środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami 2015-05-21

173 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2015-05-21

174 Zarządzenie
1321/15
w sprawie zmiany zarządzenia nr  3385/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 2015-05-28

175 Uchwała
XII/203/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2014 rok 2015-06-26

176 Uchwała
XII/204/15
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-26

177 Uchwała
XII/205/15
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa „Wrocław” 2015-06-26

178 Uchwała
XII/206/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „PROVITA” za 2014 rok 2015-06-26

179 Uchwała
XII/207/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok 2015-06-26

180 Uchwała
XII/208/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok 2015-06-26

181 Uchwała
XII/209/15
zmieniająca uchwałę nr  VIII/130/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej i nadania statutu 2015-06-26

182 Uchwała
XII/210/15
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2015-06-26

183 Uchwała
XII/211/15
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2015-06-26

184 Uchwała
XII/212/15
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2015-06-26

185 Uchwała
XII/213/15
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1564/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich 2015-06-26

186 Uchwała
XII/214/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Alby Holder 2015-06-26

187 Uchwała
XII/215/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Jarosława Janasa 2015-06-26

188 Uchwała
XII/216/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich Klaudii Patrycji Zdaniewicz 2015-06-26

189 Uchwała
XII/217/15
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników 2015-06-26

190 Uchwała
XII/218/15
w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej 2015-06-26

191 Uchwała
XII/219/15
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2015-06-26

192 Uchwała
XII/220/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2015-06-26

193 Uchwała
XII/221/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części "D" obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu 2015-06-26

194 Uchwała
XII/222/15
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie ulic Żmudzkiej i Nowogródzkiej we Wrocławiu 2015-06-26

195 Uchwała
XII/223/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2015-06-26

196 Uchwała
XII/224/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-06-26

197 Uchwała
XII/225/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2015-06-26

198 Uchwała
XII/226/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2015-06-26

199 Uchwała
XII/227/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych 2015-06-26

200 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2015-06-26

201 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym 2015-06-26

202 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2015-06-26

203 Uchwała
XIII/228/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-07-09

204 Uchwała
XIII/229/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-07-09

205 Uchwała
XIII/230/15
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Wrocławia 2015-07-09

206 Uchwała
XIII/231/15
zmieniająca uchwałę  XXXVI/813/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-07-09

207 Uchwała
XIII/232/15
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-09

208 Uchwała
XIII/233/15
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-09

209 Uchwała
XIII/234/15
w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum 2015-07-09

210 Uchwała
XIII/235/15
uchylająca uchwałę nr  VIII/117/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2015-07-09

211 Uchwała
XIII/236/15
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław 2015-07-09

212 Uchwała
XIII/237/15
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1582/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2015-07-09

213 Uchwała
XIII/238/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Stanisława Dubois we Wrocławiu 2015-07-09

214 Uchwała
XIII/239/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Myśliwskiej we Wrocławiu 2015-07-09

215 Uchwała
XIII/240/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Nasturcjowej we Wrocławiu 2015-07-09

216 Uchwała
XIII/241/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Henryka Brodatego we Wrocławiu 2015-07-09

217 Uchwała
XIII/242/15
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Józefa Lompy we Wrocławiu 2015-07-09

218 Uchwała
XIII/243/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jerzmanowskiej i Osinieckiej we Wrocławiu 2015-07-09

219 Uchwała
XIII/244/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu 2015-07-09

220 Uchwała
XIII/245/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Deszczowej we Wrocławiu 2015-07-09

221 Uchwała
XIII/246/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2015-07-09

222 Uchwała
XIII/247/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego, Karmelkowej i Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu 2015-07-09

223 Uchwała
XIII/248/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej, Jerzego Bajana i Szybowcowej we Wrocławiu 2015-07-09

224 Uchwała
XIII/249/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Rogowskiej i Żernickiej we Wrocławiu 2015-07-09

225 Uchwała
XIII/250/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu 2015-07-09

226 Uchwała
XIII/251/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karmelkowej i Giełdowej we Wrocławiu 2015-07-09

227 Uchwała
XIII/252/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu 2015-07-09

228 Uchwała
XIII/253/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza 40 we Wrocławiu 2015-07-09

229 Uchwała
XIII/254/15
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2015-07-09

230 Uchwała
XIII/255/15
w sprawie nadania nazw skwerom na terenie Wrocławia 2015-07-09

231 Uchwała
XIII/256/15
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-07-09

232 Uchwała
XIII/257/15
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2015-07-09

233 Uchwała
XIII/258/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-07-09

234 Uchwała
XIII/259/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-07-09

235 Uchwała
XIII/260/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2015-07-09

236 Uchwała
XIII/261/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” 2015-07-09

237 Uchwała
XIII/262/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 2015-07-09

238 Stanowisko
XIII/3/15
w sprawie modernizacji linii kolejowych na Dolnym Śląsku 2015-07-09

239 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego 2015-07-09

240 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu 2015-07-09

241 Zarządzenie
1891/15
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice 2015-07-29

242 Zarządzenie
1954/15
zmieniające zarządzenie nr  1774/03  Prezydenta Wrocławia z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z parkingów zorganizowanych przez Gminę Wrocław 2015-08-05

243 Uchwała
XIV/263/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-08-18

244 Uchwała
XIV/264/15
w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu 2015-08-18

245 Informacja
Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia: - zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli, - zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla. 2015-08-18

246 Uchwała
XV/265/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-09-03

247 Uchwała
XV/266/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-09-03

248 Uchwała
XV/267/15
w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2015-09-03

249 Uchwała
XV/268/15
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia 2015-09-03

250 Uchwała
XV/269/15
zmieniająca uchwałę  XXXVI/813/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-09-03

251 Uchwała
XV/270/15
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-03

252 Uchwała
XV/271/15
w sprawie Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 2015-09-03

253 Uchwała
XV/272/15
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2015-09-03

254 Uchwała
XV/273/15
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1165/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 2015-09-03

255 Uchwała
XV/274/15
zmieniająca uchwałę nr  XXIX/657/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2015-09-03

256 Uchwała
XV/275/15
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2015-09-03

257 Uchwała
XV/276/15
w sprawie konsultacji dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015” 2015-09-03

258 Uchwała
XV/277/15
w sprawie „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2016” 2015-09-03

259 Uchwała
XV/278/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu 2015-09-03

260 Uchwała
XV/279/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu 2015-09-03

261 Uchwała
XV/280/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Turkusowej i Nefrytowej we Wrocławiu 2015-09-03

262 Uchwała
XV/281/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa we Wrocławiu 2015-09-03

263 Uchwała
XV/282/15
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu 2015-09-03

264 Uchwała
XV/283/15
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2015-09-03

265 Uchwała
XV/284/15
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2015-09-03

266 Uchwała
XV/285/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2015-09-03

267 Uchwała
XV/286/15
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części "D" obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu 2015-09-03

268 Uchwała
XV/287/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-09-03

269 Uchwała
XV/288/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-09-03

270 Uchwała
XV/289/15
w sprawie rozpatrzenia skarg na Prezydenta Wrocławia 2015-09-03

271 Uchwała
XV/290/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2015-09-03

272 Uchwała
XV/291/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2015-09-03

273 Uchwała
XV/292/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-09-03

274 Uchwała
XV/293/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr V 2015-09-03

275 Uchwała
XV/294/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 136 2015-09-03

276 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/221/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu 2015-09-03

277 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2015-09-03

278 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2015-09-03

279 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLII/982/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 2015-09-03

280 Zarządzenie
2256/15
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr  6599/09  Prezydenta Wrocławia z dnia 19 czerwca 2009 r. z późn. zm. 2015-09-10

281 Uchwała
XVI/295/15
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu nieokreślonym imiennie rodzinom polskiego pochodzenia 2015-09-29

282 Uchwała
XVII/296/15
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 2015-10-15

283 Uchwała
XVII/297/15
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Wrocławiu na kadencję 2016-2019 2015-10-15

284 Uchwała
XVII/298/15
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej na kadencję 2016-2019 2015-10-15

285 Uchwała
XVII/299/15
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków na kadencję 2016-2019 2015-10-15

286 Uchwała
XVII/300/15
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia na kadencję 2016-2019 2015-10-15

287 Uchwała
XVII/301/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-10-15

288 Uchwała
XVII/302/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-10-15

289 Uchwała
XVII/303/15
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-10-15

290 Uchwała
XVII/304/15
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu 2015-10-15

291 Uchwała
XVII/305/15
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu 2015-10-15

292 Uchwała
XVII/306/15
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Ludwika Rydygiera we Wrocławiu 2015-10-15

293 Uchwała
XVII/307/15
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. położonego w budynku nr Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1240) - Kierownik Działu Ewidencji Aktów Normatywnych Regina Hołda. przy ul. Stanisława Dubois we Wrocławiu 2015-10-15

294 Uchwała
XVII/308/15
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2015-10-15

295 Uchwała
XVII/309/15
w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 2015-10-15

296 Uchwała
XVII/310/15
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/742/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2015-10-15

297 Uchwała
XVII/311/15
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej we Wrocławiu, w obrębie Bieńkowice, na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu - Brochowie 2015-10-15

298 Uchwała
XVII/312/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Grobli Kozanowskiej i ulicy Gnieźnieńskiej we Wrocławiu 2015-10-15

299 Uchwała
XVII/313/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu 2015-10-15

300 Uchwała
XVII/314/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu 2015-10-15

301 Uchwała
XVII/315/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trawowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2015-10-15

302 Uchwała
XVII/316/15
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2015-10-15

303 Uchwała
XVII/317/15
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2015-10-15

304 Uchwała
XVII/318/15
sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2015-10-15

305 Uchwała
XVII/319/15
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2015-10-15

306 Uchwała
XVII/320/15
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-10-15

307 Uchwała
XVII/321/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Huby Katarzyny Marii Garbowskiej 2015-10-15

308 Uchwała
XVII/322/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. Anny Marii Krupowicz 2015-10-15

309 Uchwała
XVII/323/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” 2015-10-15

310 Uchwała
XVII/324/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2015-10-15

311 Uchwała
XVII/325/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2015-10-15

312 Uchwała
XVII/326/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” 2015-10-15

313 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia, 2015-10-15

314 Zarządzenie
2634/15
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2015-10-20

315 Uchwała
XVIII/327/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-11-26

316 Uchwała
XVIII/328/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-11-26

317 Uchwała
XVIII/329/15
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2015 rok 2015-11-26

318 Uchwała
XVIII/330/15
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-26

319 Uchwała
XVIII/331/15
w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2015-11-26

320 Uchwała
XVIII/332/15
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-26

321 Uchwała
XVIII/333/15
w sprawie wzorów formularzy w podatku leśnym 2015-11-26

322 Uchwała
XVIII/334/15
w sprawie wzorów formularzy w podatku rolnym 2015-11-26

323 Uchwała
XVIII/335/15
w sprawie opłaty targowej 2015-11-26

324 Uchwała
XVIII/336/15
w sprawie formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-11-26

325 Uchwała
XVIII/337/15
w sprawie przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia 2015-11-26

326 Uchwała
XVIII/338/15
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2015-11-26

327 Uchwała
XVIII/339/15
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2015-11-26

328 Uchwała
XVIII/340/15
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2015-11-26

329 Uchwała
XVIII/341/15
sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2015-11-26

330 Uchwała
XVIII/342/15
w sprawie zmiany uchwały nr  LIV/1567/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu 2015-11-26

331 Uchwała
XVIII/343/15
zmieniająca uchwałę nr  XXIX/657/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2015-11-26

332 Uchwała
XVIII/344/15
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 2015-11-26

333 Uchwała
XVIII/345/15
w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia” 2015-11-26

334 Uchwała
XVIII/346/15
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/781/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2015-11-26

335 Uchwała
XVIII/347/15
w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2015-11-26

336 Uchwała
XVIII/348/15
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2016” 2015-11-26

338 Uchwała
XVIII/350/15
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 28 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Maślickiej 8a/23 2015-11-26

339 Uchwała
XVIII/351/15
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji 2015-11-26

340 Uchwała
XVIII/352/15
w sprawie podziału instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Wrocławski Dom Literatury 2015-11-26

341 Uchwała
XVIII/353/15
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2015-11-26

342 Uchwała
XVIII/354/15
zmieniająca uchwałę nr  XXII/1906/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2015-11-26

343 Uchwała
XVIII/355/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szybowcowej, Na Ostatnim Groszu, Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu 2015-11-26

344 Uchwała
XVIII/356/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu 2015-11-26

345 Uchwała
XVIII/357/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2015-11-26

346 Uchwała
XVIII/358/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu 2015-11-26

347 Uchwała
XVIII/359/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu 2015-11-26

348 Uchwała
XVIII/360/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2015-11-26

349 Uchwała
XVIII/361/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocławiu 2015-11-26

350 Uchwała
XVIII/362/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Inżynierskiej we Wrocławiu 2015-11-26

351 Uchwała
XVIII/363/15
zmieniająca uchwałę nr  VII/96/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-11-26

352 Uchwała
XVIII/364/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Henryka Wąsika 2015-11-26

353 Uchwała
XVIII/365/15
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Brochów Andrzeja Grębli 2015-11-26

354 Uchwała
XVIII/366/15
w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2015-11-26

355 Uchwała
XVIII/367/15
zmieniająca składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2015-11-26

356 Uchwała
XVIII/368/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu 2015-11-26

357 Uchwała
XVIII/369/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2015-11-26

358 Uchwała
XVIII/370/15
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu 2015-11-26

359 Uchwała
XVIII/371/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta 2015-11-26

360 Uchwała
XVIII/372/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta 2015-11-26

361 Uchwała
XVIII/373/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2015-11-26

362 Uchwała
XVIII/374/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Spółki Ekosystem we Wrocławiu 2015-11-26

363 Uchwała
XVIII/375/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2015-11-26

364 Uchwała
XVIII/376/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu 2015-11-26

365 Uchwała
XIX/377/15
zmieniająca uchwałę nr  V/17/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok 2015-12-22

366 Uchwała
XIX/378/15
zmieniająca uchwałę nr  V/18/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-12-22

367 Uchwała
XIX/379/15
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2015-12-22

368 Uchwała
XIX/380/15
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2015-12-22

369 Uchwała
XIX/381/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu 2015-12-22

370 Uchwała
XIX/382/15
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2015-12-22

371 Uchwała
XIX/383/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Województwu Dolnośląskiemu, za cenę niższą niż wartość rynkowa, nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 41 2015-12-22

372 Uchwała
XIX/384/15
zmieniająca uchwałę nr  VIII/275/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2015-12-22

373 Uchwała
XIX/385/15
zmieniająca uchwałę nr  XVII/309/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 2015-12-22

374 Uchwała
XIX/386/15
w sprawie „Wrocławskiego programu promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży na lata 2016 - 2018” 2015-12-22

375 Uchwała
XIX/387/15
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia 2015-12-22

376 Uchwała
XIX/388/15
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2015-12-22

377 Uchwała
XIX/389/15
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2015-12-22

378 Uchwała
XIX/390/15
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2015-12-22

379 Uchwała
XIX/391/15
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2015-12-22

380 Uchwała
XIX/392/15
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2015-12-22

381 Uchwała
XIX/393/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta 2015-12-22

382 Uchwała
XIX/394/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2015-12-22

383 Uchwała
XIX/395/15
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2015-12-22

384 Stanowisko
XIX/4/15
w sprawie potępienia zjawisk propagujących przemoc i nienawiść na tle religijnym i etycznym 2015-12-22

385 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2015-12-30

386 Zarządzenie
3206/15
w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2015-12-31

387 Zarządzenie
3213/15
zmieniające zarządzenie nr  9995/14  z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur zgłaszania szkód w mieniu i sprzęcie elektronicznym oraz roszczeń osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uwzględniających udział brokera ubezpieczeniowego w procesie likwidacji szkód oraz wprowadzenia procedury finansowania kosztów usuwania szkód i zaspokajania roszczeń osób trzecich 2015-12-31

388 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu 2015-12-31