Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
XX/396/16
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2016-01-21

2 Uchwała
XX/397/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-01-21

3 Uchwała
XX/398/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-01-21

4 Uchwała
XX/399/16
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2016-2020 2016-01-21

5 Uchwała
XX/400/16
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-01-21

6 Uchwała
XX/401/16
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych 2016-01-21

7 Uchwała
XX/402/16
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 2016-01-21

8 Uchwała
XX/403/16
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej 2016-01-21

9 Uchwała
XX/404/16
w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-01-21

10 Uchwała
XX/405/16
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 2016-01-21

11 Uchwała
XX/406/16
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2016-01-21

12 Uchwała
XX/407/16
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. Czesława Miłosza przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu 2016-01-21

13 Uchwała
XX/408/16
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu 2016-01-21

14 Uchwała
XX/409/16
w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej 50 we Wrocławiu 2016-01-21

15 Uchwała
XX/410/16
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2016-01-21

16 Uchwała
XX/411/16
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu 2016-01-21

17 Uchwała
XX/412/16
w sprawie określenia zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-01-21

18 Uchwała
XX/413/16
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1223/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu 2016-01-21

19 Uchwała
XX/414/16
zmieniająca uchwałę nr  LVII/1478/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2016-01-21

20 Uchwała
XX/415/16
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2016-01-21

21 Uchwała
XX/416/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2016-01-21

22 Uchwała
XX/417/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Drukarskiej i Sztabowej we Wrocławiu 2016-01-21

23 Uchwała
XX/418/16
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-01-21

24 Uchwała
XX/419/16
zmieniająca uchwałę nr  XX/110/91  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla 2016-01-21

25 Uchwała
XX/420/16
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2016-01-21

26 Uchwała
XX/421/16
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2016-01-21

27 Uchwała
XX/422/16
w sprawie wskazania członka Wrocławskiej Rady Seniorów 2016-01-21

28 Uchwała
XX/423/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2016-01-21

29 Uchwała
XX/424/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu 2016-01-21

30 Uchwała
XX/425/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu 2016-01-21

31 Uchwała
XX/426/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu 2016-01-21

32 Uchwała
XX/427/16
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2016-01-21

33 Uchwała
XX/428/16
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2016-01-21

34 Uchwała
XX/429/16
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2016-01-21

35 Uchwała
XX/430/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-01-21

36 Uchwała
XX/431/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-01-21

37 Uchwała
XX/432/16
w sprawie rozpatrzenia petycji 2016-01-21

38 Stanowisko
XX/5/16
w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem tresury zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia 2016-01-21

39 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2016-01-21

40 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2016-01-21

41 Uchwała
XXI/433/16
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2016-02-25

42 Uchwała
XXI/434/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tadeusza Micińskiego we Wrocławiu 2016-02-25

43 Uchwała
XXI/435/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Łaciarskiej we Wrocławiu 2016-02-25

44 Uchwała
XXI/436/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej we Wrocławiu 2016-02-25

45 Uchwała
XXI/437/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta we Wrocławiu 2016-02-25

46 Uchwała
XXI/438/16
w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2016-02-25

47 Uchwała
XXI/439/16
w sprawie prowadzenia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jako wspólnej instytucji kultury 2016-02-25

48 Uchwała
XXI/440/16
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2016-02-25

49 Uchwała
XXI/441/16
zmieniająca uchwałę nr  XXV/905/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu 2016-02-25

50 Uchwała
XXI/442/16
w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-25

51 Uchwała
XXI/443/16
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-25

52 Uchwała
XXI/444/16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-25

53 Uchwała
XXI/445/16
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu 2016-02-25

54 Uchwała
XXI/446/16
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. Czesława Miłosza przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu 2016-02-25

55 Uchwała
XXI/447/16
w sprawie wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2016-02-25

56 Uchwała
XXI/448/16
w sprawie likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu 2016-02-25

57 Uchwała
XXI/449/16
w sprawie przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu 2016-02-25

58 Uchwała
XXI/450/16
w sprawie włączenia szkoły do Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2a we Wrocławiu 2016-02-25

59 Uchwała
XXI/451/16
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu 2016-02-25

60 Uchwała
XXI/452/16
w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 7 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu 2016-02-25

61 Uchwała
XXI/453/16
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu 2016-02-25

62 Uchwała
XXI/454/16
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Wałbrzyskiej 50 we Wrocławiu 2016-02-25

63 Uchwała
XXI/455/16
w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej 50 we Wrocławiu 2016-02-25

64 Uchwała
XXI/456/16
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2016-02-25

65 Uchwała
XXI/457/16
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2016-02-25

66 Uchwała
XXI/458/16
w sprawie nadania nazwy części ronda znajdującego się na granicy Gminy Wrocław 2016-02-25

67 Uchwała
XXI/459/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu 2016-02-25

68 Uchwała
XXI/460/16
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/276/96  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2016-02-25

69 Uchwała
XXI/461/16
w sprawie zasad używania herbu i flagi Wrocławia 2016-02-25

70 Uchwała
XXI/462/16
w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 2016-02-25

71 Uchwała
XXI/463/16
w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawicieli do składu Konwentu Odznaki Honorowej Wrocławia 2016-02-25

72 Uchwała
XXI/464/16
uchylająca uchwałę Rady Osiedla Karłowice-Różanka sprzeczną z obowiązującym prawem 2016-02-25

73 Uchwała
XXI/465/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Osobowice-Rędzin Krzysztofa Włodzimierza Dubika 2016-02-25

74 Uchwała
XXI/466/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice-Różanka Pawła Grzegorza Gajdeckiego 2016-02-25

75 Uchwała
XXI/467/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Marcina Łukasza Uciechowskiego 2016-02-25

76 Uchwała
XXI/468/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Karłowice-Różanka Dominiki Rybarczyk 2016-02-25

77 Uchwała
XXI/469/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Karłowice-Różanka Urszuli Bandurowskiej 2016-02-25

78 Uchwała
XXI/470/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice-Różanka Mateusza Szczerby 2016-02-25

79 Uchwała
XXI/471/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu 2016-02-25

80 Uchwała
XXI/472/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2016-02-25

81 Uchwała
XXI/473/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2016-02-25

82 Apel
XXI/2/16
do Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia pilnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na jakość powietrza 2016-02-25

83 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2016-03-16

84 Uchwała
XXII/474/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-03-17

85 Uchwała
XXII/475/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-03-17

86 Uchwała
XXII/476/16
w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu 2016-03-17

87 Uchwała
XXII/477/16
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1569/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2016-03-17

88 Uchwała
XXII/478/16
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2016 roku 2016-03-17

89 Uchwała
XXII/479/16
w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego 2016-03-17

90 Uchwała
XXII/480/16
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1167/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry 2016-03-17

91 Uchwała
XXII/481/16
w sprawie ceny sprzedaży udziału we własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 34, na rzecz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego 2016-03-17

92 Uchwała
XXII/482/16
w sprawie udzielenia pomocy trzem rodzinom ewakuowanym z terenów działań wojennych ze wschodniej Ukrainy 2016-03-17

93 Uchwała
XXII/483/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu 2016-03-17

94 Uchwała
XXII/484/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Deszczowej we Wrocławiu 2016-03-17

95 Uchwała
XXII/485/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic we Wrocławiu 2016-03-17

96 Uchwała
XXII/486/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2016-03-17

97 Uchwała
XXII/487/16
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2016-03-17

98 Uchwała
XXII/488/16
zmieniająca uchwałę nr  III/3/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2016-03-17

99 Uchwała
XXII/489/16
w sprawie przedstawiciela do składu Zespołu ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 2016-03-17

100 Uchwała
XXII/490/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego stanowiskiem w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem tresury zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia 2016-03-17

101 Uchwała
XXIII/491/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2015 rok 2016-04-21

102 Uchwała
XXIII/492/16
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-04-21

103 Uchwała
XXIII/493/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-04-21

104 Uchwała
XXIII/494/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-04-21

105 Uchwała
XXIII/495/16
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/340/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-04-21

106 Uchwała
XXIII/496/16
w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018” 2016-04-21

107 Uchwała
XXIII/497/16
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1564/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich 2016-04-21

108 Uchwała
XXIII/498/16
w sprawie zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 47/4, 47/6, 46/2, 45/3, AM 13, obręb Karłowice 2016-04-21

109 Uchwała
XXIII/499/16
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/730/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 2016-04-21

110 Uchwała
XXIII/500/16
w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2016-04-21

111 Uchwała
XXIII/501/16
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2016-04-21

112 Uchwała
XXIII/502/16
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od żądania zwrotu opłaty poniesionej za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej 2016-04-21

113 Uchwała
XXIII/503/16
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu 2016-04-21

114 Uchwała
XXIII/504/16
w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie struktury filii 2016-04-21

115 Uchwała
XXIII/505/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koszyckiej we Wrocławiu 2016-04-21

116 Uchwała
XXIII/506/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Braniborskiej i Nabycińskiej we Wrocławiu 2016-04-21

117 Uchwała
XXIII/507/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu 2016-04-21

118 Uchwała
XXIII/508/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-04-21

119 Uchwała
XXIII/509/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Wojciecha Jana Łojewskiego 2016-04-21

120 Uchwała
XXIII/510/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego stanowiskiem w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem tresury zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia 2016-04-21

121 Uchwała
XXIII/511/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-04-21

122 Uchwała
XXIII/512/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-04-21

123 Uchwała
XXIII/513/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-04-21

124 Uchwała
XXIII/514/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2016-04-21

125 Uchwała
XXIII/515/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2016-04-21

126 Uchwała
XXIII/516/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu 2016-04-21

127 Uchwała
XXIII/517/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2016-04-21

128 Uchwała
XXIII/518/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu 2016-04-21

129 Uchwała
XXIII/519/16
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2016-04-21

130 Uchwała
XXIII/520/16
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2016-04-21

131 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2016-04-21

132 Uchwała
XXIV/521/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-05-19

133 Uchwała
XXIV/522/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-05-19

134 Uchwała
XXIV/523/16
zmieniająca uchwałę nr  VIII/275/99  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2016-05-19

135 Uchwała
XXIV/524/16
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2016-05-19

136 Uchwała
XXIV/525/16
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1581/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2016-05-19

137 Uchwała
XXIV/526/16
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1582/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2016-05-19

138 Uchwała
XXIV/527/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołowskiej we Wrocławiu 2016-05-19

139 Uchwała
XXIV/528/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Drobnera we Wrocławiu 2016-05-19

140 Uchwała
XXIV/529/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu 2016-05-19

141 Uchwała
XXIV/530/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu 2016-05-19

142 Uchwała
XXIV/531/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poświęckiej i Krzyżanowickiej we Wrocławiu 2016-05-19

143 Uchwała
XXIV/532/16
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2016-05-19

144 Uchwała
XXIV/533/16
w sprawie uchylenia uchwał Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2016-05-19

145 Uchwała
XXIV/534/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Spółki Ekosystem we Wrocławiu 2016-05-19

146 Uchwała
XXIV/535/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu 2016-05-19

147 Uchwała
XXIV/536/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Białowieskiej 74 A we Wrocławiu 2016-05-19

148 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-05-19

149 Apel
XXV/3/16
w sprawie konieczności przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2019 2016-06-02

150 Stanowisko
XXV/6/16
w sprawie poprawy współpracy Miejskiego Konserwatora Zabytków z Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa działającego w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu ochrony Hali Ludowej/Hali Stulecia wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 2016-06-02

151 Uchwała
XXVI/537/16
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul.Bernarda Belotta Canaletta 4 2016-06-16

152 Uchwała
XXVI/538/16
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia 2016-06-16

153 Uchwała
XXVI/539/16
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2016-06-16

154 Uchwała
XXVI/540/16
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia 2016-06-16

155 Uchwała
XXVI/541/16
w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 2016-06-16

156 Uchwała
XXVI/542/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok 2016-06-16

157 Uchwała
XXVI/543/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok 2016-06-16

158 Uchwała
XXVI/544/16
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2016-06-16

159 Uchwała
XXVI/545/16
w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2016-06-16

160 Uchwała
XXVI/546/16
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części placu Nowy Targ we Wrocławiu 2016-06-16

161 Uchwała
XXVI/547/16
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych ulicami Wrocławia 2016-06-16

162 Uchwała
XXVI/548/16
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1549/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2016-06-16

163 Uchwała
XXVI/549/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej we Wrocławiu 2016-06-16

164 Uchwała
XXVI/550/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2016-06-16

165 Uchwała
XXVI/551/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla we Wrocławiu 2016-06-16

166 Uchwała
XXVI/552/16
w sprawie nadania nazwy parkowi we Wrocławiu 2016-06-16

167 Uchwała
XXVI/553/16
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2016-06-16

168 Uchwała
XXVI/554/16
uchylająca uchwały Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2016-06-16

169 Uchwała
XXVI/555/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Huby 2016-06-16

170 Uchwała
XXVI/556/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2016-06-16

171 Uchwała
XXVI/557/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2016-06-16

172 Uchwała
XXVI/558/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-06-16

173 Uchwała
XXVI/559/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2016-06-16

174 Stanowisko
XXVI/7/16
w sprawie stosowania się władz Miasta Wrocławia do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 2016-06-16

175 Rezolucja
XXVI/1/16
upamiętniająca czerwcowy protest pracowników czterech wrocławskich zakładów pracy: Pilmetu, Aspy, Hydralu i Polaru 2016-06-16

176 Uchwała
XXVIII/560/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na stanowisko w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów do celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia 2016-07-07

177 Uchwała
XXVIII/561/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-07-07

178 Uchwała
XXVIII/562/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-07-07

179 Uchwała
XXVIII/563/16
w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2016-07-07

180 Uchwała
XXVIII/564/16
w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych 2016-07-07

181 Uchwała
XXVIII/565/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2016-07-07

182 Uchwała
XXVIII/566/16
w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2016-07-07

183 Uchwała
XXVIII/567/16
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2016-07-07

184 Uchwała
XXVIII/568/16
w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody zlokalizowanemu w parku w Pawłowicach 2016-07-07

185 Uchwała
XXVIII/569/16
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy pl. Bzowym 1 2016-07-07

186 Uchwała
XXVIII/570/16
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry 2016-07-07

187 Uchwała
XXVIII/571/16
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Dolina Widawy 2016-07-07

188 Uchwała
XXVIII/572/16
w sprawie zaopiniowania zmiany granicy obszaru Natura 2000 Las Pilczycki 2016-07-07

189 Uchwała
XXVIII/573/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rakietowej oraz Żwirki i Wigury – Zachodniej we Wrocławiu 2016-07-07

190 Uchwała
XXVIII/574/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2016-07-07

191 Uchwała
XXVIII/575/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek 16, 17/2 i 3 AM 7 obręb Kowale, w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu 2016-07-07

192 Uchwała
XXVIII/576/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sudeckiej i Sztabowej we Wrocławiu 2016-07-07

193 Uchwała
XXVIII/577/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2016-07-07

194 Uchwała
XXVIII/578/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie ulicy Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu 2016-07-07

195 Uchwała
XXVIII/579/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wiejskiej, Jordanowskiej i ks. Jana Dzierżonia we Wrocławiu 2016-07-07

196 Uchwała
XXVIII/580/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sopockiej, Gdańskiej i Nowowiejskiej we Wrocławiu 2016-07-07

197 Uchwała
XXVIII/581/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sołtysowickiej i alei Poprzecznej we Wrocławiu 2016-07-07

198 Uchwała
XXVIII/582/16
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2016-07-07

199 Uchwała
XXVIII/583/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. 2016-07-07

200 Uchwała
XXVIII/584/16
uchylająca uchwały Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2016-07-07

201 Uchwała
XXVIII/585/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami: nr  XX/411/16 , nr  XXI/449/16  i nr  XXI/450/16  2016-07-07

202 Uchwała
XXVIII/586/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-07-07

203 Uchwała
XXVIII/587/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2016-07-07

204 Uchwała
XXVIII/588/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2016-07-07

205 Uchwała
XXVIII/589/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Generalnego Biura Festiwalowego IMPART 2016 2016-07-07

206 Uchwała
XXVIII/590/16
w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku 2016-07-07

207 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia 2016-07-04

208 Zarządzenie
4939/16
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 2016-07-22

209 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2016-08-01

210 Zarządzenie
5032/16
zmieniające zarządzenie nr  1461/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych 2016-08-04

211 Uchwała
XXIX/591/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2016-08-22

212 Uchwała
XXIX/592/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu 2016-08-22

213 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych ulicami Wrocławia 2016-08-22

214 Uchwała
XXX/593/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-09-15

215 Uchwała
XXX/594/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-09-15

216 Uchwała
XXX/595/16
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2016 rok 2016-09-15

217 Uchwała
XXX/596/16
zmieniająca uchwałę nr  XV/267/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2016-09-15

218 Uchwała
XXX/597/16
w sprawie projektu pod nazwą „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu“, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 2016-09-15

219 Uchwała
XXX/598/16
w sprawie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2016-09-15

220 Uchwała
XXX/599/16
w sprawie upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Park linearny wokół toru wyścigowego z przyrodniczą ścieżką edukacyjną” w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2016-09-15

221 Uchwała
XXX/600/16
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/567/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2016-09-15

222 Uchwała
XXX/601/16
w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2016-09-15

223 Uchwała
XXX/602/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2016-09-15

224 Uchwała
XXX/603/16
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław 2016-09-15

225 Uchwała
XXX/604/16
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu 2016-09-15

226 Uchwała
XXX/605/16
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2016-09-15

227 Uchwała
XXX/606/16
w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 2016-09-15

228 Uchwała
XXX/607/16
w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych 2016-09-15

229 Uchwała
XXX/608/16
zmieniająca uchwałę nr  XXIX/652/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 2016-09-15

230 Uchwała
XXX/609/16
w sprawie „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017” 2016-09-15

231 Uchwała
XXX/610/16
uchylająca niektóre uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-09-15

232 Uchwała
XXX/611/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej we Wrocławiu 2016-09-15

233 Uchwała
XXX/612/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Polnej we Wrocławiu 2016-09-15

234 Uchwała
XXX/613/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu 2016-09-15

235 Uchwała
XXX/614/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu 2016-09-15

236 Uchwała
XXX/615/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu 2016-09-15

237 Uchwała
XXX/616/16
w sprawie konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli 2016-09-15

238 Uchwała
XXX/617/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. 2016-09-15

239 Uchwała
XXX/618/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-09-15

240 Uchwała
XXX/619/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-09-15

241 Uchwała
XXX/620/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami uchylającymi uchwały Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2016-09-15

242 Uchwała
XXX/621/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu 2016-09-15

243 Uchwała
XXX/622/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2016-09-15

244 Uchwała
XXX/623/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Rady Miejskiej Wrocławia 2016-09-15

245 Uchwała
XXX/624/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-09-15

246 Uchwała
XXX/625/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-09-15

247 Uchwała
XXX/626/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2016-09-15

248 Uchwała
XXX/627/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu 2016-09-15

249 Uchwała
XXX/628/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2016-09-15

250 Uchwała
XXX/629/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2016-09-15

251 Uchwała
XXX/630/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2016-09-15

252 Uchwała
XXX/631/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu 2016-09-15

253 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 2016-09-15

254 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 2016-09-15

255 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLV/1370/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu 2016-09-15

256 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/714/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu 2016-09-15

257 Uchwała
XXXI/632/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-10-20

258 Uchwała
XXXI/633/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-10-20

259 Uchwała
XXXI/634/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/387/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zalęgłości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław 2016-10-20

260 Uchwała
XXXI/635/16
w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 2016-10-20

261 Uchwała
XXXI/636/16
zmieniająca uchwałę nr  XIII/247/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2016-10-20

262 Uchwała
XXXI/637/16
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do "Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii" 2016-10-20

263 Uchwała
XXXI/638/16
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 2016-10-20

264 Uchwała
XXXI/639/16
w sprawie regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 2016-10-20

265 Uchwała
XXXI/640/16
w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2016-10-20

266 Uchwała
XXXI/641/16
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2016-10-20

267 Uchwała
XXXI/642/16
w sprawie Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017 - 2020 2016-10-20

268 Uchwała
XXXI/643/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Michała Bałuckiego we Wrocławiu 2016-10-20

269 Uchwała
XXXI/644/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wojrowickiej we Wrocławiu 2016-10-20

270 Uchwała
XXXI/645/16
w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz skwerowi na terenie Wrocławia 2016-10-20

271 Uchwała
XXXI/646/16
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2016-10-20

272 Uchwała
XXXI/647/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu 2016-10-20

273 Uchwała
XXXI/648/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Kminkowej w rejonie ulic Tymiankowej i Waniliowej we Wrocławiu 2016-10-20

274 Uchwała
XXXI/649/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Tramwajowej i Aleksandra Kosiby we Wrocławiu 2016-10-20

275 Uchwała
XXXI/650/16
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich we Wrocławiu 2016-10-20

276 Uchwała
XXXI/651/16
w sprawie uchylenia uchwały nr  XVIII/335/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłaty targowej 2016-10-20

277 Uchwała
XXXI/652/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-10-20

278 Uchwała
XXXI/653/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-10-20

279 Uchwała
XXXI/654/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-10-20

280 Uchwała
XXXI/655/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-10-20

281 Uchwała
XXXI/656/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2016-10-20

282 Uchwała
XXXI/657/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2016-10-20

283 Uchwała
XXXI/658/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2016-10-20

284 Uchwała
XXXI/659/16
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały 2016-10-20

286 Uchwała
XXXII/661/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-11-24

287 Uchwała
XXXII/662/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-11-24

288 Uchwała
XXXII/663/16
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-24

289 Uchwała
XXXII/664/16
w sprawie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości 2016-11-24

290 Uchwała
XXXII/665/16
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/2267/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości 2016-11-24

291 Uchwała
XXXII/666/16
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/336/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-11-24

292 Uchwała
XXXII/667/16
zmieniająca uchwałę nr  LI/1486/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu” 2016-11-24

293 Uchwała
XXXII/668/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Uzbekistanu 2016-11-24

294 Uchwała
XXXII/669/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

295 Uchwała
XXXII/670/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

296 Uchwała
XXXII/671/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

297 Uchwała
XXXII/672/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

298 Uchwała
XXXII/673/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

299 Uchwała
XXXII/674/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Ukrainy 2016-11-24

300 Uchwała
XXXII/675/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Federacji Rosyjskiej 2016-11-24

301 Uchwała
XXXII/676/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu 2016-11-24

302 Uchwała
XXXII/677/16
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia z Federacji Rosyjskiej 2016-11-24

303 Uchwała
XXXII/678/16
w sprawie projektu pod nazwą „Szare na Zielone – zagospodarowanie terenów placówek oświatowych we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 2016-11-24

304 Uchwała
XXXII/679/16
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2017” 2016-11-24

305 Uchwała
XXXII/680/16
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 12 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 20/2 2016-11-24

306 Uchwała
XXXII/681/16
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok 2016-11-24

307 Uchwała
XXXII/682/16
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/353/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2016-11-24

308 Uchwała
XXXII/683/16
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w roku 2017 2016-11-24

309 Uchwała
XXXII/684/16
zmieniająca uchwałę nr  XXXII/742/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2016-11-24

310 Uchwała
XXXII/685/16
w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” 2016-11-24

311 Uchwała
XXXII/686/16
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1465/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” 2016-11-24

312 Uchwała
XXXII/687/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jerzmanowskiej i Osinieckiej we Wrocławiu 2016-11-24

313 Uchwała
XXXII/688/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu 2016-11-24

314 Uchwała
XXXII/689/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Turkusowej i Nefrytowej we Wrocławiu 2016-11-24

315 Uchwała
XXXII/690/16
zmieniająca uchwałę nr  XXXIX/2469/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety 2016-11-24

316 Uchwała
XXXII/691/16
zmieniająca uchwałę nr  XX/418/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-11-24

317 Uchwała
XXXII/692/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-11-24

318 Uchwała
XXXII/693/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-11-24

319 Uchwała
XXXII/694/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-11-24

320 Uchwała
XXXII/695/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-11-24

321 Uchwała
XXXII/696/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-11-24

322 Uchwała
XXXII/697/16
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu 2016-11-24

324 Uchwała
XXXII/699/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu 2016-11-24

325 Uchwała
XXXII/700/16
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały uchylające uchwały Rady Osiedla Karłowice - Różanka 2016-11-24

326 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2016-11-24

327 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2016-11-24

328 Obwieszczenie
w sprawie sprostowania błędu 2016-12-13

329 Zarządzenie
5964/16
w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 2016-12-16

330 Uchwała
XXXIV/701/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/379/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok 2016-12-22

331 Uchwała
XXXIV/702/16
zmieniająca uchwałę nr  XIX/380/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-12-22

332 Uchwała
XXXIV/703/16
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-12-22

333 Uchwała
XXXIV/704/16
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok 2016-12-22

334 Uchwała
XXXIV/705/16
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2016-12-22

335 Uchwała
XXXIV/706/16
w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 2016-12-22

336 Uchwała
XXXIV/707/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina we Wrocławiu 2016-12-22

337 Uchwała
XXXIV/708/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Dominikańskiego i Poczty Głównej we Wrocławiu 2016-12-22

338 Uchwała
XXXIV/709/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa we Wrocławiu 2016-12-22

339 Uchwała
XXXIV/710/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Drukarskiej i Sztabowej we Wrocławiu 2016-12-22

340 Uchwała
XXXIV/711/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej we Wrocławiu 2016-12-22

341 Uchwała
XXXIV/712/16
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2016-12-22

342 Uchwała
XXXIV/713/16
w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016 - 2022" 2016-12-22

343 Uchwała
XXXIV/714/16
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/567/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2016-12-22

344 Uchwała
XXXIV/715/16
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2016-12-22

345 Uchwała
XXXIV/716/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Szczepin 2016-12-22

346 Uchwała
XXXIV/717/16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Szczepin 2016-12-22

347 Uchwała
XXXIV/718/16
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2016-12-22

348 Uchwała
XXXIV/719/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-12-22

349 Uchwała
XXXIV/720/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2016-12-22

350 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego 2016-12-22