Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
L/1173/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej we Wrocławiu 2018-01-11

2 Uchwała
L/1174/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu 2018-01-11

3 Uchwała
L/1175/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego kina „Lwów” we Wrocławiu 2018-01-11

4 Uchwała
L/1176/18
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu 2018-01-11

5 Uchwała
L/1177/18
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2018-01-11

6 Uchwała
L/1178/18
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2018-01-11

7 Uchwała
L/1179/18
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, znajdującym się na terenie wystawy WUWA 2018-01-11

8 Uchwała
L/1180/18
w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2018-01-11

9 Uchwała
L/1181/18
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 i 2018 rok 2018-01-11

10 Uchwała
L/1182/18
zmieniająca uchwałę nr  IX/171/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-01-11

11 Uchwała
L/1183/18
zmieniająca uchwałę nr  IX/174/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2018-01-11

12 Uchwała
L/1184/18
zmieniająca uchwałę nr  XXIII/500/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2018-01-11

13 Uchwała
L/1185/18
w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2018-01-11

14 Uchwała
L/1186/18
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2018-01-11

15 Uchwała
L/1187/18
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 2018-01-11

16 Uchwała
L/1188/18
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2018-01-11

17 Uchwała
L/1189/18
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-01-11

18 Uchwała
L/1190/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-01-11

19 Uchwała
L/1191/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-01-11

20 Uchwała
L/1192/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-01-11

21 Rezolucja
L/2/18
w sprawie ustanowienia roku 2018 Wrocławskim Rokiem Praw Kobiet 2018-01-11

22 Apel
L/4/18
w sprawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego 2018-01-11

23 Uchwała
LI/1193/18
w sprawie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą "Strategia Wrocław 2030" 2018-02-15

24 Uchwała
LI/1194/18
w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu 2018-02-15

25 Uchwała
LI/1195/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

26 Uchwała
LI/1196/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Federacji Rosyjskiej 2018-02-15

27 Uchwała
LI/1197/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

28 Uchwała
LI/1198/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

29 Uchwała
LI/1199/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

30 Uchwała
LI/1200/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Gruzji 2018-02-15

31 Uchwała
LI/1201/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantki z Federacji Rosyjskiej 2018-02-15

32 Uchwała
LI/1202/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

33 Uchwała
LI/1203/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Federacji Rosyjskiej 2018-02-15

34 Uchwała
LI/1204/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-02-15

35 Uchwała
LI/1205/18
w sprawie podziału Wrocławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Wrocławia 2018-02-15

36 Uchwała
LI/1206/18
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu 2018-02-15

37 Uchwała
LI/1207/18
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 2018-02-15

38 Uchwała
LI/1208/18
w sprawie "Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022" 2018-02-15

39 Uchwała
LI/1209/18
w sprawie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020" 2018-02-15

40 Uchwała
LI/1210/18
w sprawie wzniesienia we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 2018-02-15

41 Uchwała
LI/1211/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu 2018-02-15

42 Uchwała
LI/1212/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292 we Wrocławiu 2018-02-15

43 Uchwała
LI/1213/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu 2018-02-15

44 Uchwała
LI/1214/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu 2018-02-15

45 Uchwała
LI/1215/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu 2018-02-15

46 Uchwała
LI/1216/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orlej i Racławickiej we Wrocławiu 2018-02-15

47 Uchwała
LI/1217/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca Wrocław Nadodrze 2018-02-15

48 Uchwała
LI/1218/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rakietowej we Wrocławiu 2018-02-15

49 Uchwała
LI/1219/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu 2018-02-15

50 Uchwała
LI/1220/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

51 Uchwała
LI/1221/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

52 Uchwała
LI/1222/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

53 Uchwała
LI/1223/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

54 Uchwała
LI/1224/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

55 Uchwała
LI/1225/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

56 Uchwała
LI/1226/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

57 Uchwała
LI/1227/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-02-15

58 Uchwała
LI/1228/18
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2018-02-15

59 Uchwała
LI/1229/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-02-15

60 Uchwała
LI/1230/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-02-15

61 Uchwała
LI/1231/18
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 2018-02-15

62 Uchwała
LI/1232/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu 2018-02-15

63 Uchwała
LI/1233/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-02-15

64 Uchwała
LI/1234/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-02-15

65 Uchwała
LI/1235/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-02-15

67 Uchwała
LI/1237/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany obwodu szkoły podstawowej 2018-02-15

68 Uchwała
LI/1238/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej" 2018-02-15

69 Uchwała
LI/1239/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-02-15

70 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2018-02-15

71 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2018-02-15

72 Uchwała
LII/1240/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-03-15

73 Uchwała
LII/1241/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-03-15

74 Uchwała
LII/1242/18
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/567/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2018-03-15

75 Uchwała
LII/1243/18
zmieniająca uchwałę nr  VII/72/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2018-03-15

76 Uchwała
LII/1244/18
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustaw 2018-03-15

77 Uchwała
LII/1245/18
w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15

78 Uchwała
LII/1246/18
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2018-03-15

79 Uchwała
LII/1247/18
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 r.” 2018-03-15

80 Uchwała
LII/1248/18
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2018-03-15

81 Uchwała
LII/1249/18
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2018-03-15

82 Uchwała
LII/1250/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu 2018-03-15

83 Uchwała
LII/1251/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu 2018-03-15

84 Uchwała
LII/1252/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Szewskiej we Wrocławiu 2018-03-15

85 Uchwała
LII/1253/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego we Wrocławiu 2018-03-15

86 Uchwała
LII/1254/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bystrzyckiej i Kwiskiej we Wrocławiu 2018-03-15

87 Uchwała
LII/1255/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Polnej we Wrocławiu 2018-03-15

88 Uchwała
LII/1256/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-03-15

89 Uchwała
LII/1257/18
w sprawie nadania nazwy bulwarowi na terenie Wrocławia 2018-03-15

90 Uchwała
LII/1258/18
zmieniająca uchwałę nr  XXXVII/848/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia 2018-03-15

91 Uchwała
LII/1259/18
w sprawie uzupełniających wyborów na ławników do sądów powszechnych działających na terenie gminy Wrocław na kadencję 2016- 2019 2018-03-15

92 Uchwała
LII/1260/18
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-03-15

93 Uchwała
LII/1261/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2018-03-15

94 Uchwała
LII/1262/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-03-15

95 Uchwała
LII/1263/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-03-15

96 Uchwała
LII/1264/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-03-15

97 Uchwała
LII/1265/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2018-03-15

98 Uchwała
LII/1266/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2018-03-15

99 Uchwała
LII/1267/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia na Wyspie Słodowej 2018-03-15

100 Uchwała
LII/1268/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2018-03-15

101 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2018-03-15

102 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2018-03-15

103 Uchwała
LIII/1269/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2017 rok 2018-04-05

104 Uchwała
LIII/1270/18
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-04-05

105 Uchwała
LIII/1271/18
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1094/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2018-04-05

106 Apel
LIV/5/18
w sprawie przeciwdziałania handlowi dopalaczami 2018-04-12

107 Zarządzenie
9524/18
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” 2018-04-13

108 Uchwała
LV/1272/18
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2018-04-26

109 Uchwała
LV/1273/18
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2018-04-26

110 Uchwała
LV/1274/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-04-26

111 Uchwała
LV/1275/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-04-26

112 Uchwała
LV/1276/18
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2018-04-26

113 Uchwała
LV/1277/18
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1087/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 2 2018-04-26

114 Uchwała
LV/1278/18
zmieniająca uchwałę nr  XVI/281/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-04-26

115 Uchwała
LV/1279/18
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/2333/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej" 2018-04-26

116 Uchwała
LV/1280/18
zmieniająca uchwałę nr  IX/175/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2018-04-26

117 Uchwała
LV/1281/18
zmieniająca uchwałę nr  IX/174/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2018-04-26

118 Uchwała
LV/1282/18
w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław w 2018 r. 2018-04-26

119 Uchwała
LV/1283/18
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii 2018-04-26

120 Uchwała
LV/1284/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Joachima Lelewela we Wrocławiu 2018-04-26

121 Uchwała
LV/1285/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu 2018-04-26

122 Uchwała
LV/1286/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu 2018-04-26

123 Uchwała
LV/1287/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krynickiej we Wrocławiu 2018-04-26

124 Uchwała
LV/1288/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu 2018-04-26

125 Uchwała
LV/1289/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu 2018-04-26

126 Uchwała
LV/1290/18
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-04-26

127 Uchwała
LV/1291/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej we Wrocławiu 2018-04-26

128 Uchwała
LV/1292/18
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i stoczni rzecznej Zacisze we Wrocławiu 2018-04-26

129 Uchwała
LV/1293/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Odona Bujwida i Czerwonego Krzyża we Wrocławiu 2018-04-26

130 Uchwała
LV/1294/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz ulicy Osinieckiej we Wrocławiu 2018-04-26

131 Uchwała
LV/1295/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-04-26

132 Uchwała
LV/1296/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-04-26

133 Uchwała
LV/1297/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-04-26

134 Uchwała
LV/1298/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-04-26

135 Uchwała
LV/1299/18
w sprawie przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia 2018-04-26

136 Uchwała
LV/1300/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-04-26

137 Uchwała
LV/1301/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-04-26

138 Uchwała
LV/1302/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie w ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-04-26

139 Uchwała
LV/1303/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 2018-04-26

140 Uchwała
LV/1304/18
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2018-04-26

141 Uchwała
LV/1305/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-04-26

142 Uchwała
LV/1306/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-04-26

143 Uchwała
LV/1307/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-04-26

144 Uchwała
LV/1308/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2018-04-26

145 Uchwała
LV/1309/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2018-04-26

146 Uchwała
LV/1310/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-04-26

147 Uchwała
LV/1311/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 2018-04-26

148 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2018-05-21

149 Uchwała
LVI/1312/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-05-24

150 Uchwała
LVI/1313/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-05-24

151 Uchwała
LVI/1314/18
w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2018-05-24

152 Uchwała
LVI/1315/18
zmieniająca uchwałę nr  XXIX/652/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 2018-05-24

153 Uchwała
LVI/1316/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2018-05-24

154 Uchwała
LVI/1317/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2018-05-24

155 Uchwała
LVI/1318/18
zmieniająca uchwałę nr  LV/1390/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014 - 2018” 2018-05-24

156 Uchwała
LVI/1319/18
w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej odcinków drogi krajowej nr 98 2018-05-24

157 Uchwała
LVI/1320/18
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2018-05-24

158 Uchwała
LVI/1321/18
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu 2018-05-24

159 Uchwała
LVI/1322/18
zmieniająca uchwałę nr  XXXIII/1125/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto 2018-05-24

160 Uchwała
LVI/1323/18
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/563/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2018-05-24

161 Uchwała
LVI/1324/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wołowskiej we Wrocławiu 2018-05-24

162 Uchwała
LVI/1325/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Prusa i gen. Józefa Bema we Wrocławiu 2018-05-24

163 Uchwała
LVI/1326/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie środkowego odcinka ul. Bierutowskiej we Wrocławiu 2018-05-24

164 Uchwała
LVI/1327/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Tybetańskiej we Wrocławiu 2018-05-24

165 Uchwała
LVI/1328/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Antonia Vivaldiego i Ludwiga van Beethovena we Wrocławiu 2018-05-24

166 Uchwała
LVI/1329/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu 2018-05-24

167 Uchwała
LVI/1330/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we Wrocławiu 2018-05-24

168 Uchwała
LVI/1331/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2018-05-24

169 Uchwała
LVI/1332/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2018-05-24

170 Uchwała
LVI/1333/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2018-05-24

171 Uchwała
LVI/1334/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu 2018-05-24

172 Uchwała
LVI/1335/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2018-05-24

173 Uchwała
LVI/1336/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Gnieźnieńskiej we Wrocławiu 2018-05-24

174 Uchwała
LVI/1337/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu 2018-05-24

175 Uchwała
LVI/1338/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu 2018-05-24

176 Uchwała
LVI/1339/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Nadodrze 2018-05-24

177 Uchwała
LVI/1340/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-05-24

178 Uchwała
LVI/1341/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-05-24

179 Uchwała
LVI/1342/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-05-24

180 Uchwała
LVI/1343/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-05-24

181 Uchwała
LVI/1344/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego rodzicom beneficjentów Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” 2018-05-24

182 Uchwała
LVII/1345/18
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2019 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2019” 2018-06-21

183 Uchwała
LVII/1346/18
w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu 2018-06-21

184 Uchwała
LVII/1347/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Sztabowej we Wrocławiu 2018-06-21

185 Uchwała
LVII/1348/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Zamkowej we Wrocławiu 2018-06-21

186 Uchwała
LVII/1349/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleskiej i Gazowej we Wrocławiu 2018-06-21

187 Uchwała
LVII/1350/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów i doliny Widawy we Wrocławiu 2018-06-21

188 Uchwała
LVII/1351/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiego i Klecińskiej we Wrocławiu 2018-06-21

189 Uchwała
LVII/1352/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gwiaździstej i Tadeusza Zielińskiego we Wrocławiu 2018-06-21

190 Uchwała
LVII/1353/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie ulicy Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu 2018-06-21

191 Uchwała
LVII/1354/18
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 2018-06-21

192 Uchwała
LVII/1355/18
w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 26 2018-06-21

193 Uchwała
LVII/1356/18
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu przy ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1 we Wrocławiu 2018-06-21

194 Uchwała
LVII/1357/18
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu przy al. Aleksandra Brücknera 12 we Wrocławiu 2018-06-21

195 Uchwała
LVII/1358/18
w sprawie założeń i kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej w latach 2018-2021 2018-06-21

196 Uchwała
LVII/1359/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIV/1069/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji 2018-06-21

197 Uchwała
LVII/1360/18
w sprawie skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych 2018-06-21

198 Uchwała
LVII/1361/18
w sprawie skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2018-06-21

199 Uchwała
LVII/1362/18
w sprawie skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2018-06-21

200 Uchwała
LVII/1363/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok 2018-06-21

201 Uchwała
LVII/1364/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok 2018-06-21

202 Uchwała
LVII/1365/18
zmieniająca uchwałę nr  X/182/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni 2018-06-21

203 Uchwała
LVII/1366/18
zmieniająca uchwałę nr  XLII/982/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 2018-06-21

204 Uchwała
LVII/1367/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-06-21

205 Uchwała
LVII/1368/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-06-21

206 Uchwała
LVII/1369/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-06-21

207 Uchwała
LVII/1370/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-06-21

208 Uchwała
LVII/1371/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-06-21

209 Uchwała
LVII/1372/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-06-21

210 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2018-06-21

211 Obwieszczenie
w sprawie uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2018-06-21

212 Uchwała
LIX/1373/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-07-05

213 Uchwała
LIX/1374/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-07-05

214 Uchwała
LIX/1375/18
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych 2018-07-05

215 Uchwała
LIX/1376/18
w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.” 2018-07-05

216 Uchwała
LIX/1377/18
w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia 2018-07-05

217 Uchwała
LIX/1378/18
w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030" 2018-07-05

218 Uchwała
LIX/1379/18
w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia” 2018-07-05

219 Uchwała
LIX/1380/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2018-07-05

220 Uchwała
LIX/1381/18
zmieniająca uchwałę nr  L/1185/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2018-07-05

221 Uchwała
LIX/1382/18
w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu przy ul. Podwale 57 2018-07-05

222 Uchwała
LIX/1383/18
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 2018-07-05

223 Uchwała
LIX/1384/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii kolejowej Wrocław Osobowice, ulicy Pełczyńskiej oraz AOW we Wrocławiu 2018-07-05

224 Uchwała
LIX/1385/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów we Wrocławiu 2018-07-05

225 Uchwała
LIX/1386/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich we Wrocławiu 2018-07-05

226 Uchwała
LIX/1387/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wielkiej, Komandorskiej i Trwałej we Wrocławiu 2018-07-05

227 Uchwała
LIX/1388/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu 2018-07-05

228 Uchwała
LIX/1389/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera we Wrocławiu 2018-07-05

229 Uchwała
LIX/1390/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2018-07-05

230 Uchwała
LIX/1391/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu 2018-07-05

231 Uchwała
LIX/1392/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 2018-07-05

232 Uchwała
LIX/1393/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-07-05

233 Uchwała
LIX/1394/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-07-05

234 Uchwała
LIX/1395/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-07-05

235 Uchwała
LIX/1396/18
zmieniająca uchwałę nr  XVII/316/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2018-07-05

236 Uchwała
LIX/1397/18
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1189/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2018-07-05

237 Uchwała
LIX/1398/18
w sprawie zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia 2018-07-05

238 Uchwała
LIX/1399/18
w sprawie zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia 2018-07-05

239 Uchwała
LIX/1400/18
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1143/17  Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającą uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-07-05

240 Uchwała
LIX/1401/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Wojszyce 2018-07-05

241 Uchwała
LIX/1402/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Klecina 2018-07-05

242 Uchwała
LIX/1403/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Klecina 2018-07-05

243 Uchwała
LIX/1404/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Klecina 2018-07-05

244 Uchwała
LIX/1405/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2018-07-05

245 Uchwała
LIX/1406/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2018-07-05

246 Uchwała
LIX/1407/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Lipa Piotrowska 2018-07-05

247 Uchwała
LIX/1408/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie 2018-07-05

248 Uchwała
LIX/1409/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-07-05

249 Uchwała
LIX/1410/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-07-05

250 Uchwała
LIX/1411/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-07-05

251 Uchwała
LIX/1412/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wilhelma Roentgena we Wrocławiu 2018-07-05

252 Uchwała
LIX/1413/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 2018-07-05

253 Uchwała
LIX/1414/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gwareckiej we Wrocławiu 2018-07-05

254 Uchwała
LIX/1415/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Energetycznej we Wrocławiu 2018-07-05

255 Uchwała
LIX/1416/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Przestrzennej we Wrocławiu 2018-07-05

256 Uchwała
LIX/1417/18
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu 2018-07-05

257 Uchwała
LIX/1418/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia i Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2018-07-05

258 Uchwała
LIX/1419/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-07-05

259 Uchwała
LIX/1420/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-07-05

260 Uchwała
LIX/1421/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2018-07-05

261 Zarządzenie
10301/18
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” 2018-08-08

262 Uchwała
LX/1422/18
w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych 2018-08-23

263 Uchwała
LX/1423/18
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2018-08-23

264 Uchwała
LX/1424/18
w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2018-08-23

265 Uchwała
LX/1425/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-08-23

266 Uchwała
LX/1426/18
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr  XLVIII/1126/17  w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 2018-08-23

267 Uchwała
LX/1427/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-08-23

268 Uchwała
LX/1428/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-08-23

269 Uchwała
LX/1429/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-08-23

270 Uchwała
LX/1430/18
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu 2018-08-23

271 Uchwała
LX/1431/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2018-08-23

272 Uchwała
LX/1432/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 2018-08-23

273 Uchwała
LXI/1433/18
w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i w wyborach Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-04

274 Uchwała
LXI/1434/18
zmieniająca uchwałę nr  LII/1245/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-04

275 Uchwała
LXII/1435/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-09-13

276 Uchwała
LXII/1436/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-09-13

277 Uchwała
LXII/1437/18
uchylająca uchwałę nr  LI/1486/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu” 2018-09-13

278 Uchwała
LXII/1438/18
w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2018-09-13

279 Uchwała
LXII/1439/18
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1317/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2018-09-13

280 Uchwała
LXII/1440/18
w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018-09-13

281 Uchwała
LXII/1441/18
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Oxford 2018-09-13

282 Uchwała
LXII/1442/18
w sprawie udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 2018-09-13

283 Uchwała
LXII/1443/18
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych i gminnych we Wrocławiu 2018-09-13

284 Uchwała
LXII/1444/18
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu 2018-09-13

285 Uchwała
LXII/1445/18
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 2018-09-13

286 Uchwała
LXII/1446/18
w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2018-09-13

287 Uchwała
LXII/1447/18
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 39 i nadania statutu 2018-09-13

288 Uchwała
LXII/1448/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu 2018-09-13

289 Uchwała
LXII/1449/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej we Wrocławiu 2018-09-13

290 Uchwała
LXII/1450/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Popowickiej, Wejherowskiej i Niedźwiedziej we Wrocławiu 2018-09-13

291 Uchwała
LXII/1451/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zbiegu zachodniej pierzei Rynku i północnej pierzei placu Solnego we Wrocławiu 2018-09-13

292 Uchwała
LXII/1452/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu 2018-09-13

293 Uchwała
LXII/1453/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu 2018-09-13

294 Uchwała
LXII/1454/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego we Wrocławiu 2018-09-13

295 Uchwała
LXII/1455/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-09-13

296 Uchwała
LXII/1456/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-09-13

297 Uchwała
LXII/1457/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-09-13

298 Uchwała
LXII/1458/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-09-13

299 Uchwała
LXII/1459/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-09-13

300 Uchwała
LXII/1460/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-09-13

301 Uchwała
LXII/1461/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-09-13

302 Uchwała
LXII/1462/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-09-13

303 Uchwała
LXII/1463/18
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/276/96  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2018-09-13

304 Uchwała
LXII/1464/18
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 2018-09-13

305 Uchwała
LXII/1465/18
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2018-09-13

306 Uchwała
LXII/1466/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica 2018-09-13

307 Uchwała
LXII/1467/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-09-13

308 Uchwała
LXII/1468/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-09-13

309 Uchwała
LXII/1469/18
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2018-09-13

310 Uchwała
LXII/1470/18
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowej, Bardzkiej we Wrocławiu 2018-09-13

311 Uchwała
LXII/1471/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2018-09-13

312 Uchwała
LXII/1472/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-09-13

313 Uchwała
LXII/1473/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu 2018-09-13

314 Uchwała
LXII/1474/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 15 we Wrocławiu 2018-09-13

315 Uchwała
LXII/1475/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr  XLVIII/1126/17  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r. 2018-09-13

316 Uchwała
LXII/1476/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-09-13

317 Uchwała
LXII/1477/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2018-09-13

318 Obwieszczenie
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych 2018-09-13

320 Zarządzenie
10629/18
zmieniające zarządzenie nr  5964/16  Prezydenta Wrocławia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 2018-10-05

321 Rezolucja
LXIII/3/18
w sprawie nadania imienia sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2018-10-11

322 Uchwała
LXIII/1478/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-10-11

323 Uchwała
LXIII/1479/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-10-11

324 Uchwała
LXIII/1480/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Federacji Rosyjskiej 2018-10-11

325 Uchwała
LXIII/1481/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Federacji Rosyjskiej 2018-10-11

326 Uchwała
LXIII/1482/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Federacji Rosyjskiej 2018-10-11

327 Uchwała
LXIII/1483/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Turkmenistanu 2018-10-11

328 Uchwała
LXIII/1484/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Mołdawii 2018-10-11

329 Uchwała
LXIII/1485/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Uzbekistanu 2018-10-11

330 Uchwała
LXIII/1486/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kirgistanu 2018-10-11

331 Uchwała
LXIII/1487/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Republiki Uzbekistanu 2018-10-11

332 Uchwała
LXIII/1488/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

333 Uchwała
LXIII/1489/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

334 Uchwała
LXIII/1490/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

335 Uchwała
LXIII/1491/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

336 Uchwała
LXIII/1492/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

337 Uchwała
LXIII/1493/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

338 Uchwała
LXIII/1494/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

339 Uchwała
LXIII/1495/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

340 Uchwała
LXIII/1496/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

341 Uchwała
LXIII/1497/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

342 Uchwała
LXIII/1498/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

343 Uchwała
LXIII/1499/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

344 Uchwała
LXIII/1500/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

345 Uchwała
LXIII/1501/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

346 Uchwała
LXIII/1502/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

347 Uchwała
LXIII/1503/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

348 Uchwała
LXIII/1504/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

349 Uchwała
LXIII/1505/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

350 Uchwała
LXIII/1506/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

351 Uchwała
LXIII/1507/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

352 Uchwała
LXIII/1508/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

353 Uchwała
LXIII/1509/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantek z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

354 Uchwała
LXIII/1510/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

355 Uchwała
LXIII/1511/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

356 Uchwała
LXIII/1512/18
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu 2018-10-11

357 Uchwała
LXIII/1513/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2018-10-11

358 Uchwała
LXIII/1514/18
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych alei Architektów we Wrocławiu 2018-10-11

359 Uchwała
LXIII/1515/18
zmieniająca uchwałę nr  XLVIII/1131/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 2018-10-11

360 Uchwała
LXIII/1516/18
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

361 Uchwała
LXIII/1517/18
w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024” 2018-10-11

362 Uchwała
LXIII/1518/18
w sprawie „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych” 2018-10-11

363 Uchwała
LXIII/1519/18
w sprawie utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 2018-10-11

364 Uchwała
LXIII/1520/18
w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia 2018-10-11

365 Uchwała
LXIII/1521/18
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia 2018-10-11

366 Uchwała
LXIII/1522/18
w sprawie utworzenia Technikum nr 18 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 2-24 i nadania statutu 2018-10-11

367 Uchwała
LXIII/1523/18
w sprawie utworzenia Technikum nr 19 we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu 2018-10-11

368 Uchwała
LXIII/1524/18
w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117 i nadania statutu 2018-10-11

369 Uchwała
LXIII/1525/18
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jedności Narodowej 112 we Wrocławiu 2018-10-11

370 Uchwała
LXIII/1526/18
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim, Gminą Długołęka, Gminą Wądroże Wielkie, Gminą Brzeg Dolny, Gminą Miękinia, Gminą Lądek Zdrój, Gminą Wiejską Oleśnica w celu realizacji projektu pod nazwą „Dolnośląskie Żłobki” 2018-10-11

371 Uchwała
LXIII/1527/18
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Czernica w celu realizacji projektu pod nazwą „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” 2018-10-11

372 Uchwała
LXIII/1528/18
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Miękinia w celu realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” 2018-10-11

373 Uchwała
LXIII/1529/18
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Czernica w celu realizacji projektu pod nazwą „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” 2018-10-11

374 Uchwała
LXIII/1530/18
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim, Powiatem Głogowskim, Powiatem Górowskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Średzkim, Powiatem Ząbkowickim, Gminą Jelenia Góra, Gminą Legnica w celu realizacji projektu pod nazwą „ZINTEGROWANI” 2018-10-11

375 Uchwała
LXIII/1531/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego we Wrocławiu 2018-10-11

376 Uchwała
LXIII/1532/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej i ronda Żołnierzy Radiotechników we Wrocławiu 2018-10-11

377 Uchwała
LXIII/1533/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Muchoborskiej i Austriackiej we Wrocławiu 2018-10-11

378 Uchwała
LXIII/1534/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Gubińskiej we Wrocławiu 2018-10-11

379 Uchwała
LXIII/1535/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pasterskiej i Zawalnej we Wrocławiu 2018-10-11

380 Uchwała
LXIII/1536/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i linii kolejowej we Wrocławiu 2018-10-11

381 Uchwała
LXIII/1537/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu 2018-10-11

382 Uchwała
LXIII/1538/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Biegasa we Wrocławiu 2018-10-11

383 Uchwała
LXIII/1539/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i mostu Milenijnego we Wrocławiu 2018-10-11

384 Uchwała
LXIII/1540/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rakietowej oraz Żwirki i Wigury – Zachodniej we Wrocławiu 2018-10-11

385 Uchwała
LXIII/1541/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rakietowej we Wrocławiu 2018-10-11

386 Uchwała
LXIII/1542/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu 2018-10-11

387 Uchwała
LXIII/1543/18
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu 2018-10-11

388 Uchwała
LXIII/1544/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klecińskiej i Muchoborskiej we Wrocławiu 2018-10-11

389 Uchwała
LXIII/1545/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego we Wrocławiu 2018-10-11

390 Uchwała
LXIII/1546/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu 2018-10-11

391 Uchwała
LXIII/1547/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu 2018-10-11

392 Uchwała
LXIII/1548/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu 2018-10-11

393 Uchwała
LXIII/1549/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej we Wrocławiu 2018-10-11

394 Uchwała
LXIII/1550/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej we Wrocławiu 2018-10-11

395 Uchwała
LXIII/1551/18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292 we Wrocławiu 2018-10-11

396 Uchwała
LXIII/1552/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-10-11

397 Uchwała
LXIII/1553/18
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2018-10-11

398 Uchwała
LXIII/1554/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

399 Uchwała
LXIII/1555/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

400 Uchwała
LXIII/1556/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

401 Uchwała
LXIII/1557/18
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

402 Uchwała
LXIII/1558/18
zmieniająca uchwałę nr  III/3/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-10-11

403 Uchwała
LXIII/1559/18
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. o negatywnym zaopiniowaniu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia przyjętego uchwałą nr  LVII/1354/18  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2018 r. 2018-10-11

404 Uchwała
LXIII/1560/18
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia 2018-10-11

405 Uchwała
LXIII/1561/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2018-10-11

406 Uchwała
LXIII/1562/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu 2018-10-11

407 Uchwała
LXIII/1563/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowej, Bardzkiej we Wrocławiu 2018-10-11

408 Uchwała
LXIII/1564/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu 2018-10-11

409 Uchwała
LXIII/1565/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2018-10-11

410 Uchwała
LXIII/1566/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-10-11

411 Uchwała
LXIII/1567/18
w sprawie skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-10-11

412 Uchwała
LXIII/1568/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-10-11

413 Uchwała
LXIII/1569/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2018-10-11

414 Uchwała
LXIII/1570/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-10-11

415 Uchwała
LXIII/1571/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-10-11

416 Uchwała
LXIII/1572/18
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu 2018-10-11

417 Uchwała
LXIV/1573/18
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1581/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2018-11-08

418 Uchwała
LXIV/1574/18
zmieniająca uchwałę nr  LXIII/1521/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia 2018-11-08

419 Uchwała
LXIV/1575/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-11-08

420 Uchwała
LXIV/1576/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-11-08

421 Uchwała
LXIV/1577/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-11-08

422 Uchwała
LXIV/1578/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-11-08

423 Uchwała
LXIV/1579/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie 2018-11-08

424 Uchwała
LXIV/1580/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2018-11-08

425 Uchwała
LXIV/1581/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-11-08

426 Uchwała
I/1/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-19

427 Uchwała
I/2/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Wrocławia 2018-11-19

428 Uchwała
I/3/18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-19

429 Uchwała
I/4/18
zmieniająca uchwałę nr  III/3/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-19

430 Uchwała
II/5/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-11-22

431 Uchwała
II/6/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-11-22

432 Uchwała
II/7/18
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-11-22

433 Uchwała
II/8/18
w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-11-22

434 Uchwała
II/9/18
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową 2018-11-22

435 Uchwała
II/10/18
zmieniająca uchwałę nr  XX/581/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

436 Uchwała
II/11/18
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

437 Uchwała
II/12/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

438 Uchwała
II/13/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

439 Uchwała
II/14/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

440 Uchwała
II/15/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

441 Uchwała
II/16/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

442 Uchwała
II/17/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

443 Uchwała
II/18/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

444 Uchwała
II/19/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

445 Uchwała
II/20/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

446 Uchwała
II/21/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

447 Uchwała
II/22/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

448 Uchwała
II/23/18
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-11-22

449 Uchwała
III/24/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1169/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 2018-12-20

450 Uchwała
III/25/18
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1170/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-12-20

451 Uchwała
III/26/18
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-12-20

452 Uchwała
III/27/18
w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2018-12-20

453 Uchwała
III/28/18
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2018-12-20

454 Uchwała
III/29/18
w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2018-12-20

455 Uchwała
III/30/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2018-12-20

456 Uchwała
III/31/18
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn 2018-12-20

457 Uchwała
III/32/18
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2018-12-20

458 Uchwała
III/33/18
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu 2018-12-20

459 Uchwała
III/34/18
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu 2018-12-20

460 Uchwała
III/35/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-12-20

461 Uchwała
III/36/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-12-20

462 Uchwała
III/37/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2018-12-20

463 Uchwała
III/38/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 2018-12-20

464 Uchwała
III/39/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-12-20

465 Uchwała
III/40/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2018-12-20

466 Uchwała
III/41/18
zmieniająca uchwałę nr  III/3/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-12-20

467 Uchwała
III/42/18
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-12-20

468 Uchwała
III/43/18
w sprawie zatwierdzenia odwołania i wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia 2018-12-20

469 Apel
III/1/18
w sprawie równego traktowania mieszkańców przy zamianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2018-12-20