Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Uchwała
IV/44/19
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 2019-01-17

2 Uchwała
IV/45/19
w sprawie zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne 2019-01-17

3 Uchwała
IV/46/19
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu 2019-01-17

4 Uchwała
IV/47/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-01-17

5 Uchwała
IV/48/19
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r. 2019-01-17

6 Uchwała
IV/49/19
zmieniająca uchwałę nr  XX/415/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2019-01-17

7 Uchwała
IV/50/19
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019” 2019-01-17

8 Uchwała
IV/51/19
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/566/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2019-01-17

9 Uchwała
IV/52/19
w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019-01-17

10 Uchwała
IV/53/19
w sprawie opinii jednostek pomocniczych Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr  LX/1423/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2019-01-17

11 Uchwała
IV/54/19
w sprawie opinii jednostek pomocniczych Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr  LX/1424/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2019-01-17

12 Uchwała
IV/55/19
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" 2019-01-17

13 Uchwała
IV/56/19
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 8 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 200/1 2019-01-17

14 Uchwała
IV/57/19
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 11 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zelwerowicza 16/6 2019-01-17

15 Uchwała
IV/58/19
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 10 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasztelańskiej 11/12 2019-01-17

16 Uchwała
IV/59/19
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 19 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kłokoczyckiej 158A 2019-01-17

17 Uchwała
IV/60/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej we Wrocławiu 2019-01-17

18 Uchwała
IV/61/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Żelaznej we Wrocławiu 2019-01-17

19 Uchwała
IV/62/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu 2019-01-17

20 Uchwała
IV/63/19
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w roku 2019” 2019-01-17

21 Uchwała
IV/64/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2019-01-17

22 Uchwała
IV/65/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gaj 2019-01-17

23 Uchwała
IV/66/19
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-01-17

24 Uchwała
IV/67/19
w sprawie powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 2019-01-17

25 Uchwała
IV/68/19
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej 2019-01-17

26 Uchwała
IV/69/19
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-01-17

27 Uchwała
IV/70/19
w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia 2019-01-17

28 Uchwała
IV/71/19
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Zespołu ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 2019-01-17

29 Uchwała
IV/72/19
w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawicieli do składu Konwentu Odznaki Honorowej Wrocławia 2019-01-17

30 Uchwała
IV/73/19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2019-01-17

31 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-01-17

32 Stanowisko
IV/1/19
w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści 2019-01-17

33 Apel
IV/2/19
w sprawie powrotu do negocjacji z Klubem Sportowym Gwardia Wrocław 2019-01-17

34 Zarządzenie
266/19
zmieniające zarządzenie nr  1461/11  Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych 2019-01-23

35 Zarządzenie
435/19
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu 2019-02-20

36 Uchwała
V/74/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-02-21

37 Uchwała
V/75/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1643/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis 2019-02-21

38 Uchwała
V/76/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-02-21

39 Uchwała
V/77/19
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Związku Miast Polskich 2019-02-21

40 Uchwała
V/78/19
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2019-02-21

41 Uchwała
V/79/19
w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie "Parkuj i Jedź" 2019-02-21

42 Uchwała
V/80/19
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Murapol Projekt 45 Sp. z o. o., na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 2019-02-21

43 Uchwała
V/81/19
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Puć UNIGASTRO, na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 2019-02-21

44 Uchwała
V/82/19
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 we Wrocławiu 2019-02-21

45 Uchwała
V/83/19
w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Kruczej 49 we Wrocławiu 2019-02-21

46 Uchwała
V/84/19
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 17 we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a i nadania statutu 2019-02-21

47 Uchwała
V/85/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 43 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu 2019-02-21

48 Uchwała
V/86/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 55 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2019-02-21

49 Uchwała
V/87/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 56, zamiaru zmiany adresu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 przy ul. Jedności Narodowej 117 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu 2019-02-21

50 Uchwała
V/88/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 44 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu 2019-02-21

51 Uchwała
V/89/19
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu 2019-02-21

52 Uchwała
V/90/19
w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2019-02-21

53 Uchwała
V/91/19
w sprawie wzniesienia pomnika Niepodległości we Wrocławiu 2019-02-21

54 Uchwała
V/92/19
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/353/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 2019-02-21

55 Uchwała
V/93/19
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2019-02-21

56 Uchwała
V/94/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu 2019-02-21

57 Uchwała
V/95/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu 2019-02-21

58 Uchwała
V/96/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Wolności i ulicy Zamkowej we Wrocławiu 2019-02-21

59 Uchwała
V/97/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kminkowej i ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu 2019-02-21

60 Uchwała
V/98/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

61 Uchwała
V/99/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

62 Uchwała
V/100/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

63 Uchwała
V/101/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

64 Uchwała
V/102/19
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

65 Uchwała
V/103/19
w sprawie zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia 2019-02-21

66 Uchwała
V/104/19
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia 2019-02-21

67 Uchwała
V/105/19
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu 2019-02-21

68 Uchwała
V/106/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu 2019-02-21

69 Uchwała
V/107/19
w sprawie rozpatrzenia wniosku o częściową zmianę uchwały nr  LX/1422/18  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych 2019-02-21

70 Uchwała
V/108/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2019-02-21

71 Uchwała
V/109/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2019-02-21

72 Uchwała
V/110/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-02-21

73 Uchwała
V/111/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 2019-02-21

74 Uchwała
V/112/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1581/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-02-21

75 Stanowisko
V/2/19
w sprawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) 2019-02-21

76 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2019-02-21

77 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-02-21

78 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu 2019-02-21

79 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/451/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Plac Grunwaldzki we Wrocławiu 2019-02-21

80 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe we Wrocławiu 2019-02-21

81 Uchwała
VI/113/19
w sprawie wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 2019-03-21

82 Uchwała
VI/114/19
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia 2019-03-21

83 Uchwała
VI/115/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-03-21

84 Uchwała
VI/116/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-03-21

85 Uchwała
VI/117/19
w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław 2019-03-21

86 Uchwała
VI/118/19
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Biskupin", na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 2019-03-21

87 Uchwała
VI/119/19
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/563/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2019-03-21

88 Uchwała
VI/120/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXIII/1125/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 2019-03-21

89 Uchwała
VI/121/19
w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu 2019-03-21

90 Uchwała
VI/122/19
w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu 2019-03-21

91 Uchwała
VI/123/19
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 47 i nadania statutu 2019-03-21

92 Uchwała
VI/124/19
zmieniająca uchwałę nr  XXIII/500/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2019-03-21

93 Uchwała
VI/125/19
w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2019-03-21

94 Uchwała
VI/126/19
w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2019-03-21

95 Uchwała
VI/127/19
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-03-21

96 Uchwała
VI/128/19
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław” 2019-03-21

97 Uchwała
VI/129/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-03-21

98 Uchwała
VI/130/19
w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 2019-03-21

99 Uchwała
VI/131/19
w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie „Wsparcie na starcie”, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania 2019-03-21

100 Uchwała
VI/132/19
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1094/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2019-03-21

101 Uchwała
VI/133/19
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2019-03-21

102 Uchwała
VI/134/19
w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 r. 2019-03-21

103 Uchwała
VI/135/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Icchaka Lejba Pereca, Żelaznej i Jemiołowej we Wrocławiu 2019-03-21

104 Uchwała
VI/136/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego we Wrocławiu 2019-03-21

105 Uchwała
VI/137/19
zmieniająca uchwalę nr  XX/581/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia 2019-03-21

106 Uchwała
VI/138/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2019-03-21

107 Uchwała
VI/139/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2019-03-21

108 Uchwała
VI/140/19
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nazwania jednej z ulic Wrocławia imieniem Pawła Adamowicza 2019-03-21

109 Uchwała
VI/141/19
zmieniająca uchwałę nr  XLIV/1069/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji 2019-03-21

110 Uchwała
VIII/142/19
zmieniająca uchwałę nr  LI/1194/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocławia do osiedlenia się we Wrocławiu 2019-04-11

111 Uchwała
VIII/143/19
w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej odcinków drogi krajowej nr 98 2019-04-11

112 Uchwała
VIII/144/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki" we Wrocławiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

113 Uchwała
VIII/145/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu przy ul. Parkowej 18-26 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

114 Uchwała
VIII/146/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej 5 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

115 Uchwała
VIII/147/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesław Prusa we Wrocławiu przy ul. Hutniczej 45 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

116 Uchwała
VIII/148/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 71 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

117 Uchwała
VIII/149/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu przy ul. Pieszej 1 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

118 Uchwała
VIII/150/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 2a w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

119 Uchwała
VIII/151/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 58 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

120 Uchwała
VIII/152/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XVI we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

121 Uchwała
VIII/153/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

122 Uchwała
VIII/154/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

123 Uchwała
VIII/155/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

124 Uchwała
VIII/156/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

125 Uchwała
VIII/157/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

126 Uchwała
VIII/158/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

127 Uchwała
VIII/159/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 31 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

128 Uchwała
VIII/160/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jacka Kuronia 14 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

129 Uchwała
VIII/161/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

130 Uchwała
VIII/162/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy al. Aleksandra Brücknera 10 w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

131 Uchwała
VIII/163/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2a w czteroletnie liceum ogólnokształcące 2019-04-11

132 Uchwała
VIII/164/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Kemala Mustafy Atatürka we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

133 Uchwała
VIII/165/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

134 Uchwała
VIII/166/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

135 Uchwała
VIII/167/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

136 Uchwała
VIII/168/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

137 Uchwała
VIII/169/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

138 Uchwała
VIII/170/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

139 Uchwała
VIII/171/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

140 Uchwała
VIII/172/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

141 Uchwała
VIII/173/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 11 im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

142 Uchwała
VIII/174/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 im. ks. Stanisław Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

143 Uchwała
VIII/175/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

144 Uchwała
VIII/176/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

145 Uchwała
VIII/177/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

146 Uchwała
VIII/178/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 w pięcioletnie technikum 2019-04-11

147 Uchwała
VIII/179/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 49 w czteroletnie liceum ogólnokształcące i przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 49 2019-04-11

148 Uchwała
VIII/180/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 w czteroletnie liceum ogólnokształcące i przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 2019-04-11

149 Uchwała
VIII/181/19
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 8 we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu 2019-04-11

150 Uchwała
VIII/182/19
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu 2019-04-11

151 Uchwała
VIII/183/19
w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu 2019-04-11

152 Uchwała
VIII/184/19
w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu 2019-04-11

153 Uchwała
VIII/185/19
w sprawie przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 przy ul. Jedności Narodowej 117 oraz przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu 2019-04-11

154 Uchwała
VIII/186/19
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2019-04-11

155 Uchwała
VIII/187/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu 2019-04-11

156 Uchwała
VIII/188/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu 2019-04-11

157 Uchwała
VIII/189/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leonarda da Vinci we Wrocławiu 2019-04-11

158 Uchwała
VIII/190/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu 2019-04-11

159 Uchwała
VIII/191/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Spiżowej we Wrocławiu 2019-04-11

160 Uchwała
VIII/192/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ślężnej we Wrocławiu 2019-04-11

161 Uchwała
VIII/193/19
w sprawie rozwiązania spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2019-04-11

162 Uchwała
VIII/194/19
w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia” 2019-04-11

163 Uchwała
VIII/195/19
zmieniająca uchwałę nr  LX/1423/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2019-04-11

164 Uchwała
VIII/196/19
zmieniająca uchwałę nr  LX/1424/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2019-04-11

165 Uchwała
VIII/197/19
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-04-11

166 Uchwała
VIII/198/19
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/586/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-04-11

167 Uchwała
VIII/199/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu 2019-04-11

168 Uchwała
VIII/200/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-04-11

169 Uchwała
VIII/201/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-04-11

170 Uchwała
VIII/202/19
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2019-04-11

171 Uchwała
VIII/203/19
zmieniająca uchwałę nr  LXXI/454/93  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu 2019-04-11

172 Uchwała
VIII/204/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady osiedla Ołbin 2019-04-11

173 Uchwała
VIII/205/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołbin 2019-04-11

174 Uchwała
VIII/206/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin 2019-04-11

175 Uchwała
VIII/207/19
w sprawie wskazania członków Wrocławskiej Rady Seniorów 2019-04-11

176 Uchwała
VIII/208/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Murapol Projekt 45 Sp. z o. o., na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 2019-04-11

177 Uchwała
VIII/209/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-04-11

178 Uchwała
VIII/210/19
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 2019-04-11

179 Uchwała
VIII/211/19
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany systemu wsparcia Gminy Wrocław dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce 2019-04-11

180 Uchwała
VIII/212/19
w sprawie przyznania tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2019-04-11

181 Uchwała
VIII/213/19
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2019-04-11

182 Zarządzenie
849/19
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 2019-04-23

183 Uchwała
IX/214/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-05-16

184 Uchwała
IX/215/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-05-16

185 Uchwała
IX/216/19
uchylająca uchwałę nr  LXIII/1503/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2019-05-16

186 Uchwała
IX/217/19
w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 2019-05-16

187 Uchwała
IX/218/19
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 2019-05-16

188 Uchwała
IX/219/19
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1565/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej 2019-05-16

189 Uchwała
IX/220/19
w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu 2019-05-16

190 Uchwała
IX/221/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-05-16

191 Uchwała
IX/222/19
zmieniająca uchwałę nr  L/1187/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 2019-05-16

192 Uchwała
IX/223/19
zmieniająca uchwałę nr  LII/1246/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2019-05-16

193 Uchwała
IX/224/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 2019-05-16

194 Uchwała
IX/225/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu 2019-05-16

195 Uchwała
IX/226/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu 2019-05-16

196 Uchwała
IX/227/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu 2019-05-16

197 Uchwała
IX/228/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu 2019-05-16

198 Uchwała
IX/229/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Murarskiej we Wrocławiu 2019-05-16

199 Uchwała
IX/230/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Piastowskiej we Wrocławiu 2019-05-16

200 Uchwała
IX/231/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya-Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu 2019-05-16

201 Uchwała
IX/232/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piotra Czajkowskiego, Stanisława Przybyszewskiego i alei Jana Kasprowicza we Wrocławiu 2019-05-16

202 Uchwała
IX/233/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu 2019-05-16

203 Uchwała
IX/234/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kazimierza Witalisa Szarskiego we Wrocławiu 2019-05-16

204 Uchwała
IX/235/19
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2019-05-16

205 Uchwała
IX/236/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we Wrocławiu 2019-05-16

206 Uchwała
IX/237/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szybowcowej, Na Ostatnim Groszu, Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu 2019-05-16

207 Uchwała
IX/238/19
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2019-05-16

208 Uchwała
IX/239/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Tarnogaj 2019-05-16

209 Uchwała
IX/240/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice-Różanka 2019-05-16

210 Uchwała
IX/241/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice-Różanka 2019-05-16

211 Uchwała
IX/242/19
w sprawie odwołania z funkcji ławnika pani Jolanty Małgorzaty Orzechowskiej 2019-05-16

212 Uchwała
IX/243/19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2019-05-16

213 Uchwała
IX/244/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu 2019-05-16

214 Uchwała
IX/245/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-05-16

215 Uchwała
IX/246/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-05-16

216 Uchwała
IX/247/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-05-16

217 Uchwała
IX/248/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2019-05-16

218 Uchwała
IX/249/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-05-16

219 Uchwała
IX/250/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2019-05-16

220 Uchwała
IX/251/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu 2019-05-16

221 Uchwała
IX/252/19
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zapewnienia bezpłatnej opieki weterynaryjnej zwierzętom adoptowanym ze schroniska 2019-05-16

222 Zarządzenie Prezydenta
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2019-05-29

222 Zarządzenie
1055/19
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2019-05-29

223 Uchwała
X/253/19
w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania 2019-06-13

224 Uchwała
X/254/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2018 rok 2019-06-13

225 Uchwała
X/255/19
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-13

226 Uchwała
X/256/19
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1446/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2019-06-13

227 Uchwała
X/257/19
w sprawie przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 2019-06-13

228 Uchwała
X/258/19
w sprawie utworzenia Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117 i nadania statutu 2019-06-13

229 Uchwała
X/259/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok 2019-06-13

230 Uchwała
X/260/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok 2019-06-13

231 Uchwała
X/261/19
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2019-06-13

232 Uchwała
X/262/19
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników 2019-06-13

233 Stanowisko
X/3/19
w sprawie wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących, które pozwolą na większy poziom odzysku i recyklingu opakowań plastikowych 2019-06-13

234 Uchwała
XII/263/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-07-04

235 Uchwała
XII/264/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-07-04

236 Uchwała
XII/265/19
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1314/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2019-07-04

237 Uchwała
XII/266/19
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr  IX/174/11  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2019-07-04

238 Uchwała
XII/267/19
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr  IV/48/19  w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r. 2019-07-04

239 Uchwała
XII/268/19
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-07-04

240 Uchwała
XII/269/19
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-07-04

241 Uchwała
XII/270/19
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Batumi 2019-07-04

242 Uchwała
XII/271/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXVII/842/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław 2019-07-04

243 Uchwała
XII/272/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIII/1520/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia 2019-07-04

244 Uchwała
XII/273/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIII/1521/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia 2019-07-04

245 Uchwała
XII/274/19
w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu 2019-07-04

246 Uchwała
XII/275/19
w sprawie likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu 2019-07-04

247 Uchwała
XII/276/19
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2019-07-04

248 Uchwała
XII/277/19
zmieniająca uchwałę nr  IX/175/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2019-07-04

249 Uchwała
XII/278/19
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Okólnej we Wrocławiu 2019-07-04

250 Uchwała
XII/279/19
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu 2019-07-04

251 Uchwała
XII/280/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIII/1514/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych alei Architektów we Wrocławiu 2019-07-04

252 Uchwała
XII/281/19
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1646/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2019-07-04

253 Uchwała
XII/282/19
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych we Wrocławiu 2019-07-04

254 Uchwała
XII/283/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu 2019-07-04

255 Uchwała
XII/284/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta we Wrocławiu 2019-07-04

256 Uchwała
XII/285/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu 2019-07-04

257 Uchwała
XII/286/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej we Wrocławiu 2019-07-04

258 Uchwała
XII/287/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu 2019-07-04

259 Uchwała
XII/288/19
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2019-07-04

260 Uchwała
XII/289/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu 2019-07-04

261 Uchwała
XII/290/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sudeckiej i Sztabowej we Wrocławiu 2019-07-04

262 Uchwała
XII/291/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Sztabowej we Wrocławiu 2019-07-04

263 Uchwała
XII/292/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-07-04

264 Uchwała
XII/293/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-07-04

265 Uchwała
XII/294/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-07-04

266 Uchwała
XII/295/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-07-04

267 Uchwała
XII/296/19
zmieniająca uchwałę nr  XIX/401/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2019-07-04

268 Uchwała
XII/297/19
w sprawie zmiany przebiegu ulicy na terenie Wrocławia 2019-07-04

269 Uchwała
XII/298/19
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2019-07-04

270 Uchwała
XII/299/19
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020” 2019-07-04

271 Uchwała
XII/300/19
zmieniająca uchwałę nr  XVIII/345/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia” 2019-07-04

272 Uchwała
XII/301/19
w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)” 2019-07-04

273 Uchwała
XII/302/19
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania 2019-07-04

274 Uchwała
XII/303/19
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt 2019-07-04

275 Uchwała
XII/304/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2019-07-04

276 Uchwała
XII/305/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2019-07-04

277 Uchwała
XII/306/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Oławskie 2019-07-04

278 Uchwała
XII/307/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Lipa Piotrowska 2019-07-04

279 Uchwała
XII/308/19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2019-07-04

280 Uchwała
XII/309/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2019-07-04

281 Uchwała
XII/310/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2019-07-04

282 Uchwała
XII/311/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-07-04

283 Uchwała
XII/312/19
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pozbawienia tytułu: „CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS” 2019-07-04

284 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2019-07-04

285 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-07-04

286 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de mini mis 2019-07-04

287 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2019-07-04

288 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2019-07-04

289 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2019-07-04

290 Uchwała
XIII/313/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-09-05

291 Uchwała
XIII/314/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-09-05

292 Uchwała
XIII/315/19
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1314/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2019-09-05

293 Uchwała
XIII/316/19
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła 2019-09-05

294 Uchwała
XIII/317/19
uchylająca uchwałę nr  LXIII/1491/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu 2019-09-05

295 Uchwała
XIII/318/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej 2019-09-05

296 Uchwała
XIII/319/19
w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej Wrocławia 2019-09-05

297 Uchwała
XIII/320/19
w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 2019-09-05

298 Uchwała
XIII/321/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-09-05

299 Uchwała
XIII/322/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a w centrum kształcenia zawodowego 2019-09-05

300 Uchwała
XIII/323/19
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 23b w pięcioletnie liceum sztuk plastycznych 2019-09-05

301 Uchwała
XIII/324/19
w sprawie utworzenia Przedszkola nr 26 we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1 i nadania statutu 2019-09-05

302 Uchwała
XIII/325/19
zmieniająca uchwałę nr  LII/1246/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2019-09-05

303 Uchwała
XIII/326/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXIII/1125/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 2019-09-05

304 Uchwała
XIII/327/19
zmieniająca uchwałę nr  IX/224/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 2019-09-05

305 Uchwała
XIII/328/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu 2019-09-05

306 Uchwała
XIII/329/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Grabowej we Wrocławiu 2019-09-05

307 Uchwała
XIII/330/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Jaracza i Mostu Warszawskiego we Wrocławiu 2019-09-05

308 Uchwała
XIII/331/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej i Topolowej we Wrocławiu 2019-09-05

309 Uchwała
XIII/332/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krzemienieckiej i Stryjskiej we Wrocławiu 2019-09-05

310 Uchwała
XIII/333/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Muchoborskiej i Austriackiej we Wrocławiu 2019-09-05

311 Uchwała
XIII/334/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXIX/903/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2019-09-05

312 Uchwała
XIII/335/19
w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia 2019-09-05

313 Uchwała
XIII/336/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wandy we Wrocławiu 2019-09-05

314 Uchwała
XIII/337/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta we Wrocławiu 2019-09-05

315 Uchwała
XIII/338/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego we Wrocławiu 2019-09-05

316 Uchwała
XIII/339/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu 2019-09-05

317 Uchwała
XIII/340/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grochowej we Wrocławiu 2019-09-05

318 Uchwała
XIII/341/19
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Andrzeja Potebni we Wrocławiu 2019-09-05

319 Uchwała
XIII/342/19
w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030” 2019-09-05

320 Uchwała
XIII/343/19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2019-09-05

321 Uchwała
XIII/344/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-09-05

322 Uchwała
XIII/345/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-09-05

323 Uchwała
XIII/346/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-09-05

324 Uchwała
XIII/347/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-09-05

325 Uchwała
XIII/348/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-09-05

326 Uchwała
XIII/349/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2019-09-05

327 Uchwała
XIII/350/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2019-09-05

328 Uchwała
XIII/351/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu 2019-09-05

329 Uchwała
XIII/352/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych 2019-09-05

330 Uchwała
XIII/353/19
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały nr  XLVII/1094/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2019-09-05

331 Apel
XIII/3/19
w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego oraz przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu 2019-09-05

332 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 2019-09-05

333 Uchwała
XIV/354/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-10-17

334 Uchwała
XIV/355/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-10-17

335 Uchwała
XIV/356/19
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2019 i 2020 rok 2019-10-17

336 Uchwała
XIV/357/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu 2019-10-17

337 Uchwała
XIV/358/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2019-10-17

338 Uchwała
XIV/359/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Uzbekistanu 2019-10-17

339 Uchwała
XIV/360/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2019-10-17

340 Uchwała
XIV/361/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2019-10-17

341 Uchwała
XIV/362/19
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2019-10-17

342 Uchwała
XIV/363/19
w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.” 2019-10-17

343 Uchwała
XIV/364/19
w sprawie udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich 2019-10-17

344 Uchwała
XIV/365/19
zmieniająca uchwałę nr  XXII/1906/04  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej 2019-10-17

345 Uchwała
XIV/366/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/603/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław 2019-10-17

346 Uchwała
XIV/367/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej, Stefana Jaracza i Nowowiejskiej we Wrocławiu 2019-10-17

347 Uchwała
XIV/368/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu 2019-10-17

348 Uchwała
XIV/369/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Jana Kochanowskiego i ulicy Fryderyka Chopina we Wrocławiu 2019-10-17

349 Uchwała
XIV/370/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Tęczowej we Wrocławiu 2019-10-17

350 Uchwała
XIV/371/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Augustyna Kośnego i Jarnołtowskiej we Wrocławiu 2019-10-17

351 Uchwała
XIV/372/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2019-10-17

352 Uchwała
XIV/373/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynice we Wrocławiu 2019-10-17

353 Uchwała
XIV/374/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maślic Małych we Wrocławiu 2019-10-17

354 Uchwała
XIV/375/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu 2019-10-17

355 Uchwała
XIV/376/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich w części A we Wrocławiu 2019-10-17

356 Uchwała
XIV/377/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera we Wrocławiu 2019-10-17

357 Uchwała
XIV/378/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej we Wrocławiu 2019-10-17

358 Uchwała
XIV/379/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i stoczni rzecznej Zacisze we Wrocławiu 2019-10-17

359 Uchwała
XIV/380/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej we Wrocławiu 2019-10-17

360 Uchwała
XIV/381/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina we Wrocławiu 2019-10-17

361 Uchwała
XIV/382/19
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta we Wrocławiu 2019-10-17

362 Uchwała
XIV/383/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

363 Uchwała
XIV/384/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

364 Uchwała
XIV/385/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

365 Uchwała
XIV/386/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

366 Uchwała
XIV/387/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

367 Uchwała
XIV/388/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

368 Uchwała
XIV/389/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

369 Uchwała
XIV/390/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

370 Uchwała
XIV/391/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

371 Uchwała
XIV/392/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

372 Uchwała
XIV/393/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

373 Uchwała
XIV/394/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-10-17

374 Uchwała
XIV/395/19
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2019-10-17

375 Uchwała
XIV/396/19
w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu 2019-10-17

376 Uchwała
XIV/397/19
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 2019-10-17

377 Uchwała
XIV/398/19
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Wrocławiu na kadencję 2020-2023 2019-10-17

378 Uchwała
XIV/399/19
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej na kadencję 2020-2023 2019-10-17

379 Uchwała
XIV/400/19
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków na kadencję 2020-2023 2019-10-17

380 Uchwała
XIV/401/19
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia na kadencję 2020-2023 2019-10-17

381 Uchwała
XIV/402/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołtaszyn 2019-10-17

382 Uchwała
XIV/403/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Powstańców Śląskich 2019-10-17

383 Uchwała
XIV/404/19
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pełczyńskiej, Kominiarskiej i Kminkowej we Wrocławiu 2019-10-17

384 Uchwała
XIV/405/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-10-17

385 Uchwała
XIV/406/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-10-17

386 Uchwała
XIV/407/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia i Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2019-10-17

387 Uchwała
XIV/408/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2019-10-17

388 Uchwała
XIV/409/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica 2019-10-17

389 Uchwała
XIV/410/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych 2019-10-17

390 Uchwała
XIV/411/19
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych Rady Miejskiej Wrocławia 2019-10-17

391 Stanowisko
XIV/4/19
w sprawie alarmu klimatycznego 2019-10-17

392 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/369/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu 2019-10-17

393 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 2019-10-17

394 Uchwała
XV/412/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-11-21

395 Uchwała
XV/413/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-11-21

396 Uchwała
XV/414/19
zmieniająca uchwałę nr  VIII/147/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-11-21

397 Uchwała
XV/415/19
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-21

398 Uchwała
XV/416/19
w sprawie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” 2019-11-21

399 Uchwała
XV/417/19
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne 2019-11-21

400 Uchwała
XV/418/19
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych 2019-11-21

401 Uchwała
XV/419/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXV/781/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia 2019-11-21

402 Uchwała
XV/420/19
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025” 2019-11-21

403 Uchwała
XV/421/19
w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” na lata 2020-2035 2019-11-21

404 Uchwała
XV/422/19
zmieniająca uchwałę nr  XXVIII/563/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2019-11-21

405 Uchwała
XV/423/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-11-21

406 Uchwała
XV/424/19
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2020 r. 2019-11-21

407 Uchwała
XV/425/19
zmieniająca uchwałę nr  LXII/1586/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław 2019-11-21

408 Uchwała
XV/426/19
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 2019-11-21

409 Uchwała
XV/427/19
zmieniająca uchwałę nr  LIX/1375/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych 2019-11-21

410 Uchwała
XV/428/19
w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wrocław Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 2019-11-21

411 Uchwała
XV/429/19
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/687/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2019-11-21

412 Uchwała
XV/430/19
w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia” 2019-11-21

413 Uchwała
XV/431/19
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2020” 2019-11-21

414 Uchwała
XV/432/19
zmieniająca uchwałę nr  XIII/247/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2019-11-21

415 Uchwała
XV/433/19
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-11-21

416 Uchwała
XV/434/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu 2019-11-21

417 Uchwała
XV/435/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubczykowej, Rezedowej i Kardamonowej we Wrocławiu 2019-11-21

418 Uchwała
XV/436/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stacha Świstackiego i Krakowskiej we Wrocławiu 2019-11-21

419 Uchwała
XV/437/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Romana Dmowskiego, Władysława Jagiełły i Mostowej we Wrocławiu 2019-11-21

420 Uchwała
XV/438/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Marszowickiej, Wilkszyńskiej i Krzelowskiej we Wrocławiu 2019-11-21

421 Uchwała
XV/439/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północno - wschodniej stronie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu 2019-11-21

422 Uchwała
XV/440/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wrocławiu 2019-11-21

423 Uchwała
XV/441/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów i doliny Widawy we Wrocławiu 2019-11-21

424 Uchwała
XV/442/19
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej, Jerzego Bajana i Szybowcowej we Wrocławiu 2019-11-21

425 Uchwała
XV/443/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-11-21

426 Uchwała
XV/444/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-11-21

427 Uchwała
XV/445/19
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2019-11-21

428 Uchwała
XV/446/19
zmieniająca uchwałę nr  IV/66/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-11-21

429 Uchwała
XV/447/19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2019-11-21

430 Uchwała
XV/448/19
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2019-11-21

431 Uchwała
XV/449/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu 2019-11-21

432 Uchwała
XV/450/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-11-21

433 Uchwała
XV/451/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-11-21

434 Uchwała
XV/452/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-11-21

435 Uchwała
XV/453/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2019-11-21

436 Uchwała
XV/454/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2019-11-21

437 Uchwała
XV/455/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-11-21

438 Uchwała
XV/456/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2019-11-21

439 Uchwała
XV/457/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2019-11-21

440 Uchwała
XV/458/19
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały nr  XXXVII/2420/05  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wrocław 2019-11-21

441 Uchwała
XV/459/19
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapewnienia osobom niepełnosprawnym pobierającym najniższe świadczenie emerytalno-rentowe bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu 2019-11-21

442 Zarządzenie
2074/19
zmieniające zarządzenie nr  1891/15  Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice 2019-11-21

443 Uchwała
XVI/460/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta we Wrocławiu 2019-12-05

444 Uchwała
XVII/461/19
zmieniająca uchwałę nr  III/27/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok 2019-12-18

445 Uchwała
XVII/462/19
zmieniająca uchwałę nr  III/28/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-12-18

446 Uchwała
XVII/463/19
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019-12-18

447 Uchwała
XVII/464/19
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1314/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2019-12-18

448 Uchwała
XVII/465/19
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2019-12-18

449 Uchwała
XVII/466/19
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2019-12-18

450 Uchwała
XVII/467/19
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok 2019-12-18

451 Uchwała
XVII/468/19
w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Wrocławia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-12-18

452 Uchwała
XVII/469/19
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-18

453 Uchwała
XVII/470/19
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1139/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu 2019-12-18

454 Uchwała
XVII/471/19
zmieniająca uchwałę nr  LVII/1478/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu 2019-12-18

455 Uchwała
XVII/472/19
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2019-12-18

456 Uchwała
XVII/473/19
zmieniająca uchwałę nr  IX/218/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych 2019-12-18

457 Uchwała
XVII/474/19
w sprawie przekazania Gminie Długołęka realizacji zadania własnego Gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej 2019-12-18

458 Uchwała
XVII/475/19
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej 2019-12-18

459 Uchwała
XVII/476/19
zmieniająca uchwałę nr  XXIV/869/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia 2019-12-18

460 Uchwała
XVII/477/19
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2019-12-18

461 Uchwała
XVII/478/19
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 2019-12-18

462 Uchwała
XVII/479/19
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2019-12-18

463 Uchwała
XVII/480/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. 2019-12-18

464 Uchwała
XVII/481/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Stare Miasto 2019-12-18

465 Uchwała
XVII/482/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica 2019-12-18

466 Uchwała
XVII/483/19
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd. 2019-12-18

467 Uchwała
XVII/484/19
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu 2019-12-18

468 Uchwała
XVII/485/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2019-12-18

469 Uchwała
XVII/486/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej we Wrocławiu 2019-12-18

470 Uchwała
XVII/487/19
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej we Wrocławiu 2019-12-18

471 Zarządzenie
2262/19
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” 2019-12-19