Poz. w BiuletynieRodzaj aktu/numerTytułData wydania
1 Zarządzenie
2396/20
w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu 2020-01-17

2 Uchwała
XVIII/488/20
w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu 2020-01-23

3 Uchwała
XVIII/489/20
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147 przy ul. Wojciecha Gersona 39 we Wrocławiu 2020-01-23

4 Uchwała
XVIII/490/20
zmieniająca uchwałę nr  XXIV/806/00  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia konkursu na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych - a w przyszłości również ponadgimnazjalnych – Wrocławia 2020-01-23

5 Uchwała
XVIII/491/20
w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu 2020-01-23

6 Uchwała
XVIII/492/20
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok 2020-01-23

7 Uchwała
XVIII/493/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Wołowskiej we Wrocławiu 2020-01-23

8 Uchwała
XVIII/494/20
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu 2020-01-23

9 Uchwała
XVIII/495/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera we Wrocławiu 2020-01-23

10 Uchwała
XVIII/496/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Tybetańskiej we Wrocławiu 2020-01-23

11 Uchwała
XVIII/497/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza we Wrocławiu 2020-01-23

12 Uchwała
XVIII/498/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiego i Klecińskiej we Wrocławiu 2020-01-23

13 Uchwała
XVIII/499/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu 2020-01-23

14 Uchwała
XVIII/500/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy al. gen. Józefa Hallera we Wrocławiu 2020-01-23

15 Uchwała
XVIII/501/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej we Wrocławiu 2020-01-23

16 Uchwała
XVIII/502/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Saperów we Wrocławiu 2020-01-23

17 Uchwała
XVIII/503/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu 2020-01-23

18 Uchwała
XVIII/504/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu 2020-01-23

19 Uchwała
XVIII/505/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lucjana Siemieńskiego we Wrocławiu 2020-01-23

20 Uchwała
XVIII/506/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jana Stanisławskiego we Wrocławiu 2020-01-23

21 Uchwała
XVIII/507/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Leśnica 2020-01-23

22 Uchwała
XVIII/508/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gajowice 2020-01-23

23 Uchwała
XVIII/509/20
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020-01-23

24 Uchwała
XVIII/510/20
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2020-01-23

25 Uchwała
XVIII/511/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-01-23

26 Uchwała
XVIII/512/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-01-23

27 Uchwała
XVIII/513/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-01-23

28 Uchwała
XVIII/514/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-01-23

29 Uchwała
XVIII/515/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-01-23

30 Uchwała
XVIII/516/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81 we Wrocławiu 2020-01-23

31 Uchwała
XVIII/517/20
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego umożliwiającej nieodpłatne parkowanie przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami 2020-01-23

32 Rezolucja
XVIII/1/20
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Profesorów Lwowskich 2020-01-23

33 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2020-01-23

34 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2020-01-23

35 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/415/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia 2020-01-23

36 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2020-01-23

37 Zarządzenie
2494/20
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 2020-02-06

38 Zarządzenie
2556/20
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2020-02-14

39 Uchwała
XIX/518/20
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu 2020-02-20

40 Uchwała
XIX/519/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu 2020-02-20

41 Uchwała
XIX/520/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr  IX/174/11  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2020-02-20

42 Uchwała
XIX/521/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr  IX/174/11  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2020-02-20

43 Uchwała
XIX/522/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  LXII/1446/18  w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 2020-02-20

44 Zarządzenie
2617/20
zmieniające zarządzenie nr  2556/20  Prezydenta Wrocławia w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2020-02-21

45 Uchwała
XX/523/20
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Miasto 2020-02-27

46 Uchwała
XX/524/20
w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-02-27

47 Uchwała
XX/525/20
w sprawie współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną Miasta Cheongju 2020-02-27

48 Uchwała
XX/526/20
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Żerniki 2020-02-27

49 Uchwała
XX/527/20
w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego 2020-02-27

50 Uchwała
XX/528/20
zmieniająca uchwałę nr  XXIV/870/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu 2020-02-27

51 Uchwała
XX/529/20
zmieniająca uchwałę nr  VI/67/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia 2020-02-27

52 Uchwała
XX/530/20
zmieniająca uchwałę nr  XXVI/586/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2020-02-27

53 Uchwała
XX/531/20
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 2020-02-27

54 Uchwała
XX/532/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jana Czochralskiego i Antoniego Słonimskiego oraz linii kolejowej nr 143 we Wrocławiu 2020-02-27

55 Uchwała
XX/533/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jedności Narodowej i Rychtalskiej we Wrocławiu 2020-02-27

56 Uchwała
XX/534/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jedności Narodowej oraz Kanału Miejskiego we Wrocławiu 2020-02-27

57 Uchwała
XX/535/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Manganowej we Wrocławiu 2020-02-27

58 Uchwała
XX/536/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Ludwika Hirszfelda i ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu 2020-02-27

59 Uchwała
XX/537/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu 2020-02-27

60 Uchwała
XX/538/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu 2020-02-27

61 Uchwała
XX/539/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej i Pedagogicznej we Wrocławiu 2020-02-27

62 Uchwała
XX/540/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/316/15  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2020-02-27

63 Uchwała
XX/541/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

64 Uchwała
XX/542/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

65 Uchwała
XX/543/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

66 Uchwała
XX/544/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

67 Uchwała
XX/545/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

68 Uchwała
XX/546/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

69 Uchwała
XX/547/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

70 Uchwała
XX/548/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-02-27

71 Uchwała
XX/549/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-02-27

72 Uchwała
XX/550/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/479/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-02-27

73 Uchwała
XX/551/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XLVIII/1149/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu 2020-02-27

74 Uchwała
XX/552/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-02-27

75 Uchwała
XX/553/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-02-27

76 Uchwała
XX/554/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2020-02-27

77 Uchwała
XX/555/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2020-02-27

78 Uchwała
XX/556/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia 2020-02-27

79 Zarządzenie
2786/20
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu 2020-03-20

80 Uchwała
XXI/557/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-04-09

81 Uchwała
XXI/558/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-04-09

82 Uchwała
XXI/559/20
zmieniająca uchwałę nr  XIX/387/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław 2020-04-09

83 Uchwała
XXI/560/20
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2020-04-09

84 Uchwała
XXI/561/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Haukego - Bosaka 21 i nadania statutu 2020-04-09

85 Uchwała
XXI/562/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 i nadania statutu 2020-04-09

86 Uchwała
XXI/563/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 i nadania statutu 2020-04-09

87 Uchwała
XXI/564/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 im. gen. Józefa Bema we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 i nadania statutu 2020-04-09

88 Uchwała
XXI/565/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 i nadania statutu 2020-04-09

89 Uchwała
XXI/566/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 i nadania statutu 2020-04-09

90 Uchwała
XXI/567/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 9 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 i nadania statutu 2020-04-09

91 Uchwała
XXI/568/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 10 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 i nadania statutu 2020-04-09

92 Uchwała
XXI/569/20
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 i nadania statutu 2020-04-09

93 Uchwała
XXI/570/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców Enigmy do Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 we Wrocławiu 2020-04-09

94 Uchwała
XXI/571/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 do Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu 2020-04-09

95 Uchwała
XXI/572/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 do Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu 2020-04-09

96 Uchwała
XXI/573/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 im. gen. Józefa Bema do Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej 236 we Wrocławiu 2020-04-09

97 Uchwała
XXI/574/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Jana Wł. Dawida 5 we Wrocławiu 2020-04-09

98 Uchwała
XXI/575/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 do Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu 2020-04-09

99 Uchwała
XXI/576/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 do Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu 2020-04-09

100 Uchwała
XXI/577/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 10 do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29-33 we Wrocławiu 2020-04-09

101 Uchwała
XXI/578/20
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica do Zespołu Szkół Logistycznych przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 we Wrocławiu 2020-04-09

102 Uchwała
XXI/579/20
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 2020-04-09

103 Uchwała
XXI/580/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyrzeckiej, Rakowieckiej i Na Niskich Łąkach we Wrocławiu 2020-04-09

104 Uchwała
XXI/581/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Antonia Vivaldiego i Ludwiga van Beethovena we Wrocławiu 2020-04-09

105 Uchwała
XXI/582/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Prusa i gen. Józefa Bema we Wrocławiu 2020-04-09

106 Uchwała
XXI/583/20
w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym 2020-04-09

107 Uchwała
XXI/584/20
w sprawie przystąpienia Gminy Wrocław do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej 2020-04-09

108 Uchwała
XXI/585/20
w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 r. 2020-04-09

109 Uchwała
XXI/586/20
zmieniająca uchwałę nr  XX/526/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Żerniki 2020-04-09

110 Uchwała
XXI/587/20
w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Wrocław na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2020-04-09

111 Rezolucja
XXI/2/20
w sprawie uhonorowania ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 2020-04-09

112 Apel
XXI/4/20
w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce 2020-04-09

113 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu 2020-04-15

114 Uchwała
XXII/588/20
zmieniająca uchwałę nr  XXI/560/20  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2020-04-30

115 Uchwała
XXII/589/20
w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-04-30

116 Uchwała
XXII/590/20
w sprawie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 2020-04-30

117 Uchwała
XXII/591/20
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 2020-04-30

118 Uchwała
XXII/592/20
w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147 przy ul. Wojciecha Gersona 39 we Wrocławiu 2020-04-30

119 Uchwała
XXII/593/20
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 i nadania statutu 2020-04-30

120 Uchwała
XXII/594/20
w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia 2020-04-30

121 Uchwała
XXII/595/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-04-30

122 Uchwała
XXII/596/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-04-30

123 Uchwała
XXII/597/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-04-30

124 Uchwała
XXII/598/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-04-30

125 Uchwała
XXII/599/20
w sprawie przyjęcia przez Gminę Wrocław realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie utrzymania odcinków drogi wojewódzkiej nr 372 2020-04-30

126 Uchwała
XXII/600/20
w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 2020-04-30

127 Uchwała
XXII/601/20
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2020-04-30

128 Uchwała
XXII/602/20
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław” 2020-04-30

129 Uchwała
XXII/603/20
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr  XLIX/3118/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III 2020-04-30

130 Uchwała
XXII/604/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XXIV/887/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu 2020-04-30

131 Uchwała
XXII/605/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XVIII/495/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Aleksandra Brücknera we Wrocławiu 2020-04-30

132 Uchwała
XXII/606/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  LX/1422/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych 2020-04-30

133 Uchwała
XXII/607/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-04-30

134 Uchwała
XXII/608/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-04-30

135 Uchwała
XXII/609/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-04-30

136 Uchwała
XXII/610/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-04-30

137 Uchwała
XXII/611/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-04-30

138 Uchwała
XXII/612/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-04-30

139 Uchwała
XXII/613/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-04-30

140 Uchwała
XXII/614/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-04-30

141 Uchwała
XXII/615/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2020-04-30

142 Uchwała
XXII/616/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 2020-04-30

143 Uchwała
XXII/617/20
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVII/2420/05  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2020-04-30

144 Uchwała
XXIII/618/20
w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania 2020-05-27

145 Uchwała
XXIII/619/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 rok 2020-05-27

146 Uchwała
XXIII/620/20
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-05-27

147 Uchwała
XXIII/621/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-05-27

148 Uchwała
XXIII/622/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-05-27

149 Uchwała
XXIII/623/20
zmieniająca uchwałę nr  LII/1246/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław 2020-05-27

150 Uchwała
XXIII/624/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrocławiu 2020-05-27

151 Uchwała
XXIII/625/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej we Wrocławiu 2020-05-27

152 Uchwała
XXIII/626/20
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Mazowieckiej i Wybrzeże Juliusza Słowackiego we Wrocławiu 2020-05-27

153 Uchwała
XXIII/627/20
w sprawie zaliczenia ulicy Mieszczańskiej we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2020-05-27

154 Uchwała
XXIII/628/20
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Południe 2020-05-27

155 Uchwała
XXIII/629/20
zmieniająca uchwałę nr  LIV/1567/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu 2020-05-27

156 Uchwała
XXIII/630/20
zmieniająca uchwałę nr  XLII/976/13  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego 2020-05-27

157 Uchwała
XXIII/631/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gajowice 2020-05-27

158 Uchwała
XXIII/632/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin 2020-05-27

159 Uchwała
XXIII/633/20
zmieniająca uchwałę nr  IV/66/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2020-05-27

160 Uchwała
XXIII/634/20
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2020-05-27

161 Uchwała
XXIII/635/20
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr  XLVII/3032/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu 2020-05-27

162 Uchwała
XXIII/636/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XLVII/3032/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu 2020-05-27

163 Uchwała
XXIII/637/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XX/538/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu 2020-05-27

164 Uchwała
XXIII/638/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-05-27

165 Uchwała
XXIII/639/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-05-27

166 Uchwała
XXIII/640/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 92 we Wrocławiu 2020-05-27

167 Uchwała
XXIII/641/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-05-27

168 Rezolucja
XXIII/3/20
w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych 2020-05-27

169 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2020-05-27

170 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2020-05-27

171 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia 2020-05-27

172 Uchwała
XXIV/642/20
w sprawie przyznania tytułu „Civitate Wratislaviensi Donatus” 2020-06-24

173 Uchwała
XXIV/643/20
w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia” 2020-06-24

174 Uchwała
XXIV/644/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Szczęśliwej i Gwiaździstej we Wrocławiu 2020-06-24

175 Uchwała
XXIV/645/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Suwalskiej, Królewieckiej i Maślickiej we Wrocławiu 2020-06-24

176 Uchwała
XXIV/646/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bystrzyckiej i Kwiskiej we Wrocławiu 2020-06-24

177 Uchwała
XXIV/647/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu 2020-06-24

178 Uchwała
XXIV/648/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz ulicy Osinieckiej we Wrocławiu 2020-06-24

179 Uchwała
XXIV/649/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu 2020-06-24

180 Uchwała
XXIV/650/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-06-24

181 Uchwała
XXIV/651/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-06-24

182 Uchwała
XXIV/652/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-06-24

183 Uchwała
XXIV/653/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-06-24

184 Uchwała
XXIV/654/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-06-24

185 Uchwała
XXIV/655/20
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2020-06-24

186 Uchwała
XXIV/656/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-06-24

187 Uchwała
XXIV/657/20
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii 2020-06-24

188 Uchwała
XXIV/658/20
zmieniająca uchwałę nr  VI/126/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2020-06-24

189 Uchwała
XXIV/659/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok 2020-06-24

190 Uchwała
XXIV/660/20
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia 2020-06-24

191 Uchwała
XXIV/661/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-06-24

192 Uchwała
XXIV/662/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu 2020-06-24

193 Informacja
o częściowym wejściu w życie uchwały w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia 2020-07-16

194 Uchwała
XXV/663/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-07-23

195 Uchwała
XXV/664/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-07-23

196 Uchwała
XXV/665/20
w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty 2020-07-23

197 Uchwała
XXV/666/20
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-07-23

198 Uchwała
XXV/667/20
zmieniająca uchwałę nr  LVI/1314/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 2020-07-23

199 Uchwała
XXV/668/20
w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia 2020-07-23

200 Uchwała
XXV/669/20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz innych gmin 2020-07-23

201 Uchwała
XXV/670/20
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1094/17  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej 2020-07-23

202 Uchwała
XXV/671/20
w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-07-23

203 Uchwała
XXV/672/20
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 2020-07-23

204 Uchwała
XXV/673/20
zmieniająca uchwałę nr  XLI/1277/09  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 2020-07-23

205 Uchwała
XXV/674/20
w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2020-07-23

206 Uchwała
XXV/675/20
w sprawie "Wrocławskiej Strategii Rozwoju Elektromobilności" 2020-07-23

207 Uchwała
XXV/676/20
zmieniająca uchwałę nr  XXIV/869/08  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia 2020-07-23

208 Uchwała
XXV/677/20
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2020-07-23

209 Uchwała
XXV/678/20
zmieniająca uchwałę nr  IX/174/07  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu 2020-07-23

210 Uchwała
XXV/679/20
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Wrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2020-07-23

211 Uchwała
XXV/680/20
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Wrocławia 2020-07-23

212 Uchwała
XXV/681/20
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Wrocławia 2020-07-23

213 Uchwała
XXV/682/20
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Wrocławia 2020-07-23

214 Uchwała
XXV/683/20
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-23

215 Uchwała
XXV/684/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Bolesława Krzywoustego i Zielnej we Wrocławiu 2020-07-23

216 Uchwała
XXV/685/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wału rzeki Widawy pomiędzy ulicami Farną i Mazepy we Wrocławiu 2020-07-23

217 Uchwała
XXV/686/20
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu 2020-07-23

218 Uchwała
XXV/687/20
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu 2020-07-23

219 Uchwała
XXV/688/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej we Wrocławiu 2020-07-23

220 Uchwała
XXV/689/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu 2020-07-23

221 Uchwała
XXV/690/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-07-23

222 Uchwała
XXV/691/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karola Olszewskiego we Wrocławiu 2020-07-23

223 Uchwała
XXV/692/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Paulińskiej we Wrocławiu 2020-07-23

224 Uchwała
XXV/693/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Opolskiej we Wrocławiu 2020-07-23

225 Uchwała
XXV/694/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu 2020-07-23

226 Uchwała
XXV/695/20
w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy pl. gen. Józefa Bema we Wrocławiu 2020-07-23

227 Uchwała
XXV/696/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XXIV/649/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu 2020-07-23

228 Uchwała
XXV/697/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-07-23

229 Uchwała
XXV/698/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia oraz na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-07-23

230 Uchwała
XXV/699/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich 2020-07-23

231 Uchwała
XXV/700/20
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” 2020-07-23

232 Uchwała
XXVI/701/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-09-17

233 Uchwała
XXVI/702/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-09-17

234 Uchwała
XXVI/703/20
zmieniająca uchwałę nr  XXI/560/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2020-09-17

235 Uchwała
XXVI/704/20
zmieniająca uchwałę nr  XXII/589/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-09-17

236 Uchwała
XXVI/705/20
w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 2020-09-17

237 Uchwała
XXVI/706/20
w sprawie zgody na udzielenie dotacji w podwyższonej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne 2020-09-17

238 Uchwała
XXVI/707/20
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 26 we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1 2020-09-17

239 Uchwała
XXVI/708/20
zmieniająca uchwałę nr  XXX/601/16  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu 2020-09-17

240 Uchwała
XXVI/709/20
zmieniająca uchwałę nr  IX/175/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław 2020-09-17

241 Uchwała
XXVI/710/20
zmieniająca uchwałę nr  IX/174/11  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 2020-09-17

242 Uchwała
XXVI/711/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok 2020-09-17

243 Uchwała
XXVI/712/20
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2020-09-17

244 Uchwała
XXVI/713/20
w sprawie przekazania Gminie Długołęka realizacji zadania własnego Gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Tarasa Szewczenki 2020-09-17

245 Uchwała
XXVI/714/20
zmieniająca uchwałę nr  XLIX/697/98  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2020-09-17

246 Uchwała
XXVI/715/20
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi 2020-09-17

247 Uchwała
XXVI/716/20
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Globalnego Parlamentu Burmistrzów 2020-09-17

248 Uchwała
XXVI/717/20
w sprawie przystąpienia Miasta Wrocławia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej 2020-09-17

249 Uchwała
XXVI/718/20
w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych 2020-09-17

250 Uchwała
XXVI/719/20
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulicy Kresowej i ulicy Józefa Gielniaka we Wrocławiu 2020-09-17

251 Uchwała
XXVI/720/20
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych we Wrocławiu 2020-09-17

252 Uchwała
XXVI/721/20
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Wita Stwosza we Wrocławiu 2020-09-17

253 Uchwała
XXVI/722/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie bulwaru Dedala we Wrocławiu 2020-09-17

254 Uchwała
XXVI/723/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej oraz al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu 2020-09-17

255 Uchwała
XXVI/724/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stanów Zjednoczonych i Greckiej we Wrocławiu 2020-09-17

256 Uchwała
XXVI/725/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wielkiej, Komandorskiej i Trwałej we Wrocławiu 2020-09-17

257 Uchwała
XXVI/726/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich we Wrocławiu 2020-09-17

258 Uchwała
XXVI/727/20
zmieniająca uchwałę nr  XIV/392/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-09-17

259 Uchwała
XXVI/728/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-09-17

260 Uchwała
XXVI/729/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-09-17

261 Uchwała
XXVI/730/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-09-17

262 Uchwała
XXVI/731/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-09-17

263 Uchwała
XXVI/732/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-09-17

264 Uchwała
XXVI/733/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-09-17

265 Uchwała
XXVI/734/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-09-17

266 Uchwała
XXVI/735/20
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia 2020-09-17

267 Uchwała
XXVI/736/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-09-17

268 Uchwała
XXVI/737/20
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020-09-17

269 Uchwała
XXVI/738/20
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2020-09-17

270 Uchwała
XXVI/739/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XLVII/3032/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu 2020-09-17

271 Uchwała
XXVI/740/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-09-17

272 Uchwała
XXVI/741/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-09-17

273 Uchwała
XXVI/742/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-09-17

274 Uchwała
XXVI/743/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-09-17

275 Uchwała
XXVI/744/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2020-09-17

276 Uchwała
XXVI/745/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 2020-09-17

277 Uchwała
XXVI/746/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-09-17

278 Uchwała
XXVI/747/20
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w przedmiocie ustanowienia ograniczenia co do czasu korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko 2020-09-17

279 Uchwała
XXVI/748/20
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania osobom niepełnosprawnym drugiej i trzeciej grupy prawa do korzystania z biletów ulgowych przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego 2020-09-17

280 Uchwała
XXVI/749/20
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany uchwały nr  XLIX/1437/10  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2020-09-17

281 Uchwała
XXVI/750/20
w sprawie rozpatrzenia petycji odłożenia w czasie podwyżek biletów MPK we Wrocławiu i ogłoszenia konsultacji społecznych w tej kwestii 2020-09-17

282 Zarządzenie
3812/20
zmieniające zarządzenie nr  2556/20  Prezydenta Wrocławia w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania 2020-09-22

283 Uchwała
XXVIII/751/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-10-22

284 Uchwała
XXVIII/752/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-10-22

285 Uchwała
XXVIII/753/20
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Wrocławia w roku budżetowym 2021 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2021” 2020-10-22

286 Uchwała
XXVIII/754/20
w sprawie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Wrocław, w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku 2020-10-22

287 Uchwała
XXVIII/755/20
w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.” 2020-10-22

288 Uchwała
XXVIII/756/20
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2020-10-22

289 Uchwała
XXVIII/757/20
w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2021-2023” 2020-10-22

290 Uchwała
XXVIII/758/20
w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2021-2023” 2020-10-22

291 Uchwała
XXVIII/759/20
zmieniająca uchwałę nr  XXXI/687/12  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-10-22

292 Uchwała
XXVIII/760/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2020-10-22

293 Uchwała
XXVIII/761/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bernardyńskiej i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu 2020-10-22

294 Uchwała
XXVIII/762/20
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich w części A we Wrocławiu 2020-10-22

295 Uchwała
XXVIII/763/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu 2020-10-22

296 Uchwała
XXVIII/764/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu 2020-10-22

297 Uchwała
XXVIII/765/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzegomskiej i Gubińskiej we Wrocławiu 2020-10-22

298 Uchwała
XXVIII/766/20
zmieniająca uchwałę nr  XIV/386/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-10-22

299 Uchwała
XXVIII/767/20
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia 2020-10-22

300 Uchwała
XXVIII/768/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-10-22

301 Uchwała
XXVIII/769/20
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia 2020-10-22

302 Uchwała
XXVIII/770/20
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia 2020-10-22

303 Uchwała
XXVIII/771/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 2020-10-22

304 Uchwała
XXVIII/772/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Tarnogaj 2020-10-22

305 Uchwała
XXVIII/773/20
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Tarnogaj 2020-10-22

306 Uchwała
XXVIII/774/20
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia 2020-10-22

307 Uchwała
XXVIII/775/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XXIV/649/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu 2020-10-22

308 Uchwała
XXVIII/776/20
w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XXIV/649/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu 2020-10-22

309 Uchwała
XXVIII/777/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-10-22

310 Uchwała
XXVIII/778/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-10-22

311 Uchwała
XXVIII/779/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-10-22

312 Uchwała
XXVIII/780/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 2020-10-22

313 Uchwała
XXVIII/781/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 2020-10-22

314 Uchwała
XXVIII/782/20
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej Wrocławia 2020-10-22

315 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazw parków i terenów zielonych istniejących we Wrocławiu 2020-10-22

316 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/1561/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Wrocławia 2020-10-22

317 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/401/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2020-10-22

318 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr L/1275/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 2020-10-22

319 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXIV/1663/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu 2020-10-22

320 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX/903/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 2020-10-22

321 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/500/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 2020-10-22

322 Apel
XXIX/5/20
w sprawie poszanowania praw kobiet 2020-10-29

323 Uchwała
XXX/783/20
zmieniająca uchwałę nr  LVIII/375/93  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia 2020-11-20

324 Uchwała
XXXI/784/20
w sprawie pozbawienia Kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu "CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS" 2020-11-20

325 Uchwała
XXXI/785/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-11-20

326 Uchwała
XXXI/786/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-11-20

327 Uchwała
XXXI/787/20
zmieniająca uchwałę nr  XLVII/1415/10  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2020-11-20

328 Uchwała
XXXI/788/20
zmieniająca uchwałę nr  LXIV/1643/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis 2020-11-20

329 Uchwała
XXXI/789/20
zmieniająca uchwałę nr  XIII/316/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła 2020-11-20

330 Uchwała
XXXI/790/20
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-20

331 Uchwała
XXXI/791/20
w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 2020-11-20

332 Uchwała
XXXI/792/20
zmieniająca uchwałę nr  XXII/601/20  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław 2020-11-20

333 Uchwała
XXXI/793/20
zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 2020-11-20

334 Uchwała
XXXI/794/20
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wrocław na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2020-11-20

335 Uchwała
XXXI/795/20
w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2021 r. 2020-11-20

336 Uchwała
XXXI/796/20
w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław z Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu 2020-11-20

337 Uchwała
XXXI/797/20
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2021” 2020-11-20

338 Uchwała
XXXI/798/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy w rejonie ulicy Przejazdowej, alei Poprzecznej i linii kolejowej we Wrocławiu 2020-11-20

339 Uchwała
XXXI/799/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pakosławskiej we Wrocławiu 2020-11-20

340 Uchwała
XXXI/800/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przejazdowej, alei Kanonierskiej i linii kolejowej we Wrocławiu 2020-11-20

341 Uchwała
XXXI/801/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polanowickiej we Wrocławiu 2020-11-20

342 Uchwała
XXXI/802/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Piołunowej we Wrocławiu 2020-11-20

343 Uchwała
XXXI/803/20
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu 2020-11-20

344 Uchwała
XXXI/804/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/479/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-11-20

345 Uchwała
XXXI/805/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-11-20

346 Uchwała
XXXI/806/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-11-20

347 Uchwała
XXXI/807/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-11-20

348 Uchwała
XXXI/808/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 2020-11-20

349 Uchwała
XXXI/809/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 2020-11-20

350 Uchwała
XXXI/810/20
w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia w Strefie Płatnego Parkowania ulg w opłatach za postój pojazdów carsharingowych 2020-11-20

351 Uchwała
XXXI/811/20
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie odebrania tytułu: „CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS” 2020-11-20

352 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław 2020-11-20

353 Uchwała
XXXII/812/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/465/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok 2020-12-17

354 Uchwała
XXXII/813/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/466/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-12-17

355 Uchwała
XXXII/814/20
w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020-12-17

356 Uchwała
XXXII/815/20
zmieniająca uchwałę nr  XVII/475/19  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej 2020-12-17

357 Uchwała
XXXII/816/20
w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok 2020-12-17

358 Uchwała
XXXII/817/20
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2020-12-17

359 Uchwała
XXXII/818/20
uchylająca uchwałę nr  LXIII/1493/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

360 Uchwała
XXXII/819/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

361 Uchwała
XXXII/820/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

362 Uchwała
XXXII/821/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej 2020-12-17

363 Uchwała
XXXII/822/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

364 Uchwała
XXXII/823/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

365 Uchwała
XXXII/824/20
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 2020-12-17

366 Uchwała
XXXII/825/20
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków ulic we Wrocławiu 2020-12-17

367 Uchwała
XXXII/826/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pilczyckiej i Dworskiej we Wrocławiu 2020-12-17

368 Uchwała
XXXII/827/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sowiej we Wrocławiu 2020-12-17

369 Uchwała
XXXII/828/20
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr  LXIV/1661/14  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu 2020-12-17

370 Uchwała
XXXII/829/20
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr  LIV/3249/06  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz uchwałą nr  L/1177/18  Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2020-12-17

371 Uchwała
XXXII/830/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia 2020-12-17

372 Uchwała
XXXII/831/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia 2020-12-17

373 Uchwała
XXXII/832/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 2020-12-17

374 Uchwała
XXXII/833/20
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego 2020-12-17

375 Rezolucja
XXXII/4/20
w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza 2020-12-17

376 Obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia 2020-12-17

377 Zarządzenie
4327/20
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 2020-12-18